>
Fa   |   Ar   |   En
   Journal Of Islamic Dental Association Of Iran   
سال:1388 - دوره:21 - شماره:2


  tick  اثر زمان کارکرد فرزهای الماسی بر استحکام باند کامپوزیت به عاج در یک سیستم باندینگ خود اچ کننده - صفحه:95-102

  tick  بررسی آزمایشگاهی استحکام فشاری کامپوزیت های معمولی و متراکم شونده - صفحه:103-106

  tick  بررسی اثر آماده سازی عاج با غلظتها و زمان کاربرد متفاوت Edta بر استحکام باند ریز برشی دو نوع باندینگ سلف اچ توسط Sem - صفحه:107-114

  tick  بررسی مقایسه ای اثر دو ماده آسکوربات سدیم و هیدروکسید کلسیم بر استحکام باند برشی کامپوزیت رزین به مینای بلیچ شده - صفحه:115-121

  tick  مقایسه پایایی شش روش اندازه گیری تقارب تراش دندانهای خلفی جهت تک روکشهای چینی فلز - صفحه:122-126

  tick  بررسی تأثیر زمان خارج کردن بخیه بر میزان بهبودی زخم پس از جراحی دندان عقل نهفته - صفحه:127-131

  tick  مقایسه ریزنشت اپیکالی دو نوع سیلر Ah26 وآپاتیت روت سیلر همراه با تهیه فضای پست به صورت فوری و تأخیری - صفحه:132-137

  tick  بررسی میزان تأثیر Role Modeling (تئاتر) در آموزش بهداشت دهان و دندان - صفحه:138-142

  tick  ارزیابی تأثیر لیزر Er,Cr:Ysggبر گیر فیشور سیلنت ها در مقایسه با روشهای ایرابریژن و اسید اچ - صفحه:143-149

  tick  بررسی اثر محلول سانوسیل در ضد عفونی کردن ابزار دندانپزشکی - صفحه:150-155
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved