>
Fa   |   Ar   |   En
   Journal Of Islamic Dental Association Of Iran   
سال:1387 - دوره:20 - شماره:1


  tick  جهان بینی واقع گرا - صفحه:5-7

  tick  بررسی تغییرات چرخشی و بعد عمودی صورت و فکین متعاقب استفاده از دستگاه فانکشنال Fa Ii - صفحه:8-14

  tick  بررسی اثر کاربرد رنگهای مختلف کامپوزیت سیال بر ریزنشت ترمیم خلفی کامپوزیت رزین - صفحه:15-21

  tick  بررسی مقایسه ای رنگ پذیری پروتئین P53 و آنتی ژن Ki67 در لکوپلاکیای هموژن و غیرهموژن - صفحه:22-29

  tick  مقایسه دقت تشخیصی و اعتبار دو تکنیک توموگرافی اسپیرال و سی تی اسکن اسپیرال در ارزیابی - صفحه:30-36

  tick  تاثیر نوع ادهزیو و روشهای متفاوت نوردهی بر ریزنشت و تطابق لبه ای ونیرهای کامپوزیتی - صفحه:37-44

  tick  آنالیز حرارتی یک مدل دقیق دندان پرمولر دوم پرشده با مواد ترمیمی مختلف به روش اجزای محدود - صفحه:45-52

  tick  بررسی اثر قرارگیری در میدانهای الکترومغناطیسی ناشی از تصویرنگاری به روش تشدید مغناطیسی - صفحه:53-59

  tick  بررسی موفقیت کلینیکی و رادیوگرافیک Mta ایرانی و خارجی در پالپوتومی مولرهای شیری - صفحه:60-64

  tick  بررسی دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و شاهد - صفحه:65-69

  tick  بررسی برخی خواص فیزیکی لایه نرم آکروپارس و مولوپلاست B - صفحه:70-76

  tick  بارگذاری فوری در ایمپلنت های دندانی: مروری بر مقالات - صفحه:77-86

  tick  بررسی همبستگی اندازه های سرمی و بزاقی تومور مارکر C-Erbb-2در زنان مبتلا به سرطان سینه - صفحه:87-92
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved