>
Fa   |   Ar   |   En
   Journal Of Islamic Dental Association Of Iran   
سال:1386 - دوره:19 - شماره:3


  tick  رابطه فاصله زاویه داخلی شیار پلکی چشمها و عرض دندانهای قدامی فک بالا - صفحه:8-13

  tick  بررسی فراوانی نورالژی تری ژمینال در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن Ms ایران در سال 83-84 - صفحه:14-18

  tick  مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت فیشورسیلانت (Wet-Bonding (Embrace با و بدون استفاده از باندینگ در شرایط آلودگی به بزاق - صفحه:19-23

  tick  بررسی توزیع تنشهای عاج ریشه ناشی از جنسهای مختلف پست به روش آنالیز اجزای محدود در دندان سانترال بالا - صفحه:24-31

  tick  مقایسه کلینیکی روش معمولی آلترد کست با یک روش تغییریافته - صفحه:32-37

  tick  دندانهای اضافی دوطرفه در فک بالا و پایین: گزارش مورد - صفحه:38-40

  tick  مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت دو سمان رزینی مختلف در اینله های سرامیک - صفحه:41-45

  tick  بررسی تاثیر مواد آنتی اکسیدان بر روی استحکام برشی باند کامپوزیت با مینای بلیچ شده - صفحه:46-53

  tick  کاربرد مدل های پیوندی برای تعیین میزان توافق داده های ترتیبی در بررسی عملکرد انترن های دندانپزشکی در تشخیص نیاز به درمان ارتودنسی - صفحه:54-59

  tick  تاثیر ماکرودیزاین ایمپلنت های فوری بارگذاری شونده Nistan و Xive بر توزیع تنش در استخوان اطراف به روش تحلیل اجزای محدود - صفحه:60-65

  tick  تاثیر سمان های موقت حاول اوژنوال ایرانی بر استحکام باند برشی کامپوزیت به عاج عمقی با سیستم باندینگ تک شیشه ای - صفحه:66-72

  tick  ارزیابی تنوع طرحهای درمانی دندانپزشکان عمومی در مورد پوسیدگیهای سطح اکلوزال - صفحه:73-78

  tick  مقایسه اثر کامپوزیت قابل سیلان و سمان رزینی بر استحکام برشی اتصال ونیر پرسلنی به مینا - صفحه:79-86

  tick  بررسی آزمایشگاهی مقدار حذف لایه اسمیر در کانال ریشه توسط اسید فسفریک و آر. سی. پرپ - هیپوکلریت سدیم به روش Sem - صفحه:87-94

  tick  تعیین مجلات هسته دندانپزشکی با استفاده از میزان تولید و استناد به آنها در مدلاین ونمایه نامه استنادی علوم سال 1988 - صفحه:95-104
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved