>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی استحکام باند ریز برشی یک نوع باندینگ نانوفیلر، با و بدون قرار گرفتن در چرخه‌های حرارتی توسط دستگاه ابداعی  
   
نویسنده جابری انصاری زهرا ,خلیلی حمید ,کشاورز ترک محمدعلی ,امیری سیاوشانی مانوشا
منبع مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان - 1392 - دوره : 25 - شماره : 3 - صفحه:275 -280
چکیده    چکیده زمینه و هدف: در ساخت مواد جدید دندانپزشکی، پیش‌بینی دوام آنها از اهمیت خاصی برخوردار است و دستگاه چرخه حرارتی می‌تواند برای این پیش‌بینی مفید باشد. هدف این مطالعه بررسی استحکام باند ریز برشی یک نوع باندینگ نانوفیلر، با و بدون قرار گرفتن در چرخه‌های حرارتی توسط دستگاه ابداعی می‌باشد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی دندانهای مولر سوم انسان بعد از خارج شدن و ضدعفونی‌کردن در لایه‌های 5/1 میلی‌متری برش داده شدند. باند نانوفیلر Clearfil Tri-S Bond طبق دستورالعمل کارخانه سازنده روی قسمت عاجی برشها زده شد. کامپوزیتClearfil AP-X در لوله‌هایی به قطر داخلی 75/0 و ارتفاع یک میلی‌متر روی عاج قرار داده شده و سخت گردید. نمونه‌ها به طور تصادفی به سه گروه تقسیم و تحت چرخه حرارتی توسط دستگاه ابداعی به تعداد (صفر، سه هزار و پنج هزار دور) در دمای بین 2±5 و 2±55 درجه سانتی‌گراد قرار گرفتند. استحکام ریزبرشی توسط دستگاه Micro-Tensile Tester با سرعت 5/0 میلی‌متر در دقیقه اندازه‌گیری و یافته‌ها توسط آزمون ANOVA یک‌ سویه و مقایسه چندتایی Tukey با فاصله اطمینان 95% مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته‌ها: میانگین استحکام باند ریزبرشی در چرخه‌های حرارتی صفر، سه هزار و پنج هزار دور به ترتیب 56/4±27/19، 52/6±00/17 و 64/4±58/11 مگاپاسکال به دست آمد. کاهش میزان باند در اثر چرخه حرارتی بین صفر و سه هزار دور از نظر آماری معنی‌دار نبود (3/0=P) و کاهش باند بین چرخه‌های حرارتی صفر و پنج هزار دور و همچنین سه هزار و پنج هزار دور از لحاظ آماری معنی‌دار بود (002/0 > P و 03/0 > P). نتیجه‌گیری: افزایش تعداد چرخه حرارتی بیش از سه هزار دور باعث کاهش استحکام باند ریزبرشی باندینگ Tri-S می‌شود. کلید واژه‎ها: استحکام باند ریزبرشی ، باندینگ ، چرخه حرارتی ، نانوفیلر
کلیدواژه استحکام باند ریزبرشی ,باندینگ ,چرخه حرارتی ,نانوفیلر
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران, دندانپزشک, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران
پست الکترونیکی manusha_amr@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved