>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر زمان پرداخت نهایی بر ریزنشت ترمیمهای کامپوزیت  
   
نویسنده میرزا کوچکی بروجنی پروین ,برکتین مهرداد ,فتاحی پریسا ,فاطمی عاطفه ,زهرایی لعیا ,شرفی آلا ,فاضلی فرید
منبع مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان - 1392 - دوره : 25 - شماره : 3 - صفحه:269 -274
چکیده    چکیدهزمینه و هدف: کامپوزیت رزین‌ها برای کامل شدن پلی‌مریزاسیون نیاز به زمان دارند که معمولاً پس از 24 ساعت به حداکثر خود می‌رسد. از طرفی بلافاصله پس از ترمیم، جذب آب منجر به انبساط هیگروسکوپیک کامپوزیت رزین‌ها می‌شود که در اغلب موارد بعد از یک هفته به تعادل می‌رسد. با توجه به تاثیر گذار بودن این موارد بر ریزنشت ترمیمهای کامپوزیتی، هدف از این مطالعه بررسی تاثیر زمان پرداخت نهایی بر میانگین ریزنشت ترمیمهای کامپوزیت می‌باشد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی شصت دندان پره مولر سالم انسان انتخاب شد. یک حفره استاندارد Cl V با عمق 5/1 میلی‌متر، عرض سه میلی‌متر و طول دو میلی‌متر در سطح باکال هر دندان تعبیه و به صورت لایه لایه با کامپوزیت رزین ترمیم شدند و پس از آن دندانها به چهار گروه تقسیم شدند. دندانهای گروه اول بلافاصله بعد از ترمیم ،گروه دوم 15 دقیقه بعد از ترمیم ، گروه سوم بعد از 24 ساعت و گروه چهارم پس از یک هفته نگهداری در آب مقطر 37 درجه سانتی‌گراد پرداخت شدند. نمونه‌های هر گروه تحت تاثیر پانصد سیکل حرارتی قرار گرفتند. در ادامه دندانها توسط موم چسب و لاک ناخن پوشانده و به مدت 24 ساعت در محلول فوشین 2% قرار گرفتند. نمونه‌ها متعاقباً شسته و هر نمونه توسط دیسک به دو نیمه تقسیم شد و هر دو نیمه برای بررسی میزان نفوذ رنگ در زیر استریومیکروسکوپ با بزرگنمایی 28x مشاهده شدند و برای هر نمونه، مقطعی که درجه ریزنشت بیشتری داشت در نظر گرفته شد. از تست Kruskal Wallis و پس آزمون Man Whitney با درجه اطمینان 1/99% برای آنالیز داده‌ها استفاده گردید. یافته‌ها: کمترین میانگین ریزنشت مربوط به دندانهای گروه سوم در لبه اکلوزال بود و بیشترین میانگین ریزنشت مربوط به دندانهای گروه دوم در لبه اکلوزال و ژنژیوال دیده شد و بین چهار گروه در لبه اکلوزال اختلاف آماری معنادار دیده شد. (009/0 < P) اما در لبه ژنژیوالی اختلاف معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که زمان انجام پرداخت نهایی بر میانگین ریزنشت ترمیمهای کامپوزیت لبه مینایی موثر است و بهترین زمان برای آن 24 ساعت بعد از ترمیم می‌باشد، در حالی که در لبه عاجی تاثیری نشان نداد. کلید واژه‎ها: رزین‌های کامپوزیتی ، صیقل دندان ، نشت دندان
کلیدواژه رزین‌های کامپوزیتی ,صیقل دندان ,نشت دندان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), ایران, دندانپزشک, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved