>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین همخوانی کاربرد و تجویز رادیوگرافی پانورامیک با اصول FDA در دندانپزشکان شهر تهران  
   
نویسنده نیک نشان سیما ,ایرانلو فاطمه ,ساریخانی سوده ,مشفقی مهکامه
منبع مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان - 1392 - دوره : 25 - شماره : 3 - صفحه:263 -268
چکیده    چکیدهزمینه و هدف: استفاده از رادیوگرافی‌های پانورامیک در برخی موارد در مقایسه با سایر روشهای رادیوگرافی راحت‌تر و با میزان کمتری همراه است، هر چند این روش در موارد خاصی هم دارای نقصان می‌باشد. با توجه به اهمیت رادیوگرافی در دندانپزشکی، مطالعه حاضر با هدف تعیین همخوانی تجویز رادیوگرافی پانورامیک با اصول FDA در دندانپزشکان عمومی شهر تهران در سال 89-1390 انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی مقطعی، پانصد دندانپزشک عمومی به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب و با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گـرفتند. پرسشنامه شامل متغیرهای زمینه‌ای و 27 سوال مرتبط با تجویز یا عدم تجویز رادیوگـرافی پانـورامیک بود. پاسخهای دندانپزشکان در مورد هر عامل به صورت «قویاً باعث تجویز می‌شود»، «احتمالاً باعث تجویز می‌شود»، «اثری در تجویز ندارد»، «احتمالاً مانع از تجویز می‌شود» و «قویاً مانع از تجویز می‌شود» جمع‌آوری و به صورت توصیفی بررسی شدند. برای بررسی اثر متغیرهای مختلف بر پاسخهای دندانپزشکان به عوامل ذکر شده از آزمون Binary logistic regressionبا متد enter استفاده شد. یافته‌ها: 0/44% از نمونه‌ها زن و 0/56% مرد و میانگین سنی نمونه‌ها 84/36 سال بود. با توجه به نتایج آنالیز رگرسیون در موارد نگرانی از سرطان زایی اشعه، بهداشت خوب، ارزیابی روند رشد و تکامل قبل از شش سالگی رادیوگرافی پانورامیک تجویز می‌شد که در این موارد با اصول FDA همخوانی ندارد. همچنین در بررسی اولیه وضعیت پریودنتال، بهداشت ضعیف، دردهای منتشر، تعییین ارتفاع کرست در قدام و بارداری، پانورامیک تجویز می‌شد که در این موارد کاملاً همسویی با اصول FDA مشاهده می‌شود. (05/0 < P) نتیجه‌گیری: سهولت کاربرد پانورامیک در 5/55% موارد موجب تجویز پانورامیک، بود و در دسترس بودن پانورامیک علت تجویز 6/47% دندانپزشکان است که در برخی موارد با اصول FDA همخوانی دارد و در سایر موارد عدم هماهنگی با اصول FDA وجود دارد. کلید واژه‎ها: رادیوگرافی پانورامیک ، دندانپزشکان عمومی ، اصول اف دی آ
کلیدواژه رادیوگرافی پانورامیک ,دندانپزشکان عمومی ,اصول اف دی آ
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گلستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران
پست الکترونیکی m-moshfeghi@sbmu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved