>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه درصد حباب ایجاد شده به دنبال پر کردن کانال ریشه ها با گوتاپرکا و سیلرAH26 با چهار روش مختلف قراردهی سیلر در کانال  
   
نویسنده نبوی زاده سیدمحمدرضا ,معظمی فریبرز ,صدیق شمسی مهدی ,امامی زهرا
منبع مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان - 1392 - دوره : 25 - شماره : 3 - صفحه:250 -255
چکیده    چکیدهزمینه و هدف: برای قراردادن سیلر در کانال ریشه از روشهای مختلفی استفاده می‌شود. به همین منظور هدف از این مطالعه مقایسه درصد حباب ایجاد شده به دنبال پرکردن کانال ریشه‌ها با گوتاپرکا و سیلر AH26 با چهار روش مختلف قراردهی سیلر در کانال می‌باشد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی پنجاه دندان پری مولر دوم پایین به روش Stepback آماده شد. دندانها به چهار گروه ده تایی و یک گروه کنترل بر اساس نحوه قرارگیری سیلر در کانال تقسیم شدند. بعد از گذاشتن سیلر و پر کردن کانال با روش تراکم جانبی، نمونه‌ها در مقاطع عرضی با فواصل سه میلی‌متر برش داده شدند و سپس برشها با میکروسکوپ دیجیتال با بزرگنمایی صد و پنجاه برابر جهت تعیین وجود حباب در یک سومهای آپیکال، میانی و کرونال مورد ارزیابی واقع شدند. از آزمونهای آماریKruskal Wallis و Bonferroni برای مقایسه درصد حبابها استفاده گردید. یافته‌ها: در هیچ یک از یک سومها و به طور کلی در نمونه‌های به دست آمده از تمامی سطح مقاطع در هر گروه بین چهار روش مختلف قراردهی سیلر در کانال تفاوت معناداری دیده نشد. (276/0=P) نتیجه‌گیری: در بررسی تمامی سطح مقاطع روی هم رفته تفاوتی از لحاظ درصد حباب بین چهار روش مختلف قرار دهی سیلر در کانال دیده نمی‌شود. کلید واژه‎ها: جستجوی حباب ، میکروسکوپ دیجیتال ، روشهای قرار دهی سیلر
کلیدواژه جستجوی حباب ,میکروسکوپ دیجیتال ,روشهای قرار دهی سیلر
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شیراز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, ایران, دندانپزشک, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved