>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی آزمایشگاهی میزان جذب آب و حلالیت سمان‌های GCem و Fujicem در آب و اسید  
   
نویسنده حشمت هاله ,بانوا سپیده ,زرندی پریسا ,فرجی فواد
منبع مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان - 1392 - دوره : 25 - شماره : 3 - صفحه:243 -249
چکیده    چکیدهزمینه و هدف: حلالیت از ویژگیهای منفی مواد دندانی است که منجر به از دست رفتن ساختار سمان‌ها و کاهش دوام رستوریشن می‌گردد. هدف از این مطالعه ارزیابی حلالیت و جذب آب رزین مدیفاید گلاس آینومر FujiCem و رزین سلف ادهزیو GCem در آب و اسید می‌باشد. روش بررسی: برای انجام این مطالعه تجربی، از هر دو نوع سمان، پنج دیسک برای حلالیت در اسید لاکتیک و پنج دیسک برای حلالیت و جذب آب تهیه شد. نمونه‌ها به مدت هفت روز در آب مقطر غوطه ور شدند و بلافاصله بعد از این مدت وزن گردیدند (m2). پس از آن دیسک‌ها دوباره به دسیکاتور منتقل شدند تا به وزن ثابتm3 رسیدند. با استفاده از فرمول میزان حلالیت و جذب آب محاسبه گردید.برای بررسی میزان حلالیت در اسید نمونه‌ها به مدت 24 ساعت در اسید لاکتیک نگهداری شدند. نتایج با استفاده از آزمون آماری t مستقل بررسی گردیدند. یافته‌ها: میزان حلالیت در آب مقطر برای FujiCem ،0001/0 ± 0000139/0 و GCem ، 000005/0 ± 0000016/0 میکروگرم در میلی مترمکعب (480/0P=) و همچنین میزان جذب آب برایFujiCem ، 000234/0 ± 0000197/0 و GCem، 00004/0 ± 0000025/0 بود. (001/0 > P) نتیجه میزان حلالیت در اسید برای FujiCem ، 0016/0 ± 0059414/0 و برایGCem ، 0016/0 ± 0039115/0 میکروگرم در میلی‌متر مکعب بود. (348/0 = P). نتیجه‌گیری: میزان حلالیت در آب و اسید دو ماده مورد مطالعه تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نداشتند. اما سمان رزین مدیفاید گلاس آینومر Fuji Cem جذب آب بیشتری از سمان رزینی سلف ادهزیو GCem داشت. کلید واژه‎ها: حلالیت در اسید ، حلالیت در آب ، جذب آب ، رزین مدیفاید گلاس آینومر ، سمان رزینی
کلیدواژه حلالیت در اسید ,حلالیت در آب ,جذب آب ,رزین مدیفاید گلاس آینومر ,سمان رزینی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی تهران, ایران, دندانپزشک, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی تهران, ایران
پست الکترونیکی foad.faraji@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved