>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اعداد دیاگنودنت قبل و بعد از فیشور سیلنت اپک در دندانهای دایمی  
   
نویسنده پورهاشمی سیدجلال ,خرازی فرد محمدجواد ,بنی عامری زهرا ,حسن زاده آیلار
منبع مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان - 1392 - دوره : 25 - شماره : 3 - صفحه:211 -214
چکیده    چکیدهزمینه و هدف: توانایی دیاگنودنت برای تشخیص پوسیدگیهای اکلوزالی زیر سیلنت و تکرارپذیری آن برای محققان مورد سوال است. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات اعداد دیاگنودنت قبل و بعد از انجام فیشور سیلنت اپک و نیز تعیین تکرارپذیری دیاگنودنت در تشخیص پوسیدگیهای زیر سیلنت می‌باشد. روش بررسی: در این مطالعه 42 دندان پره مولر و مولر سوم خارج شده سالم انسانی انتخاب شدند و دو مشاهده‌گر عمیقترین پیت اکلوزالی دندانها را با دستگاه دیاگنودنتPen ساخت کارخانه Kavo (آلمان) مورد ارزیابی قرار دادند. بعد از یک هفته مجدداً همین عمل توسط دو مشاهده‌گر فوق برای تعیین تکرارپذیری دیاگنودنت صورت پذیرفت. ارزیابی با دیاگنودنت بعد از اچینگ و بعد از فیشورسیلنت نیز صورت گرفت. نتایج ثبت و با استفاده از فرمول رگرسیون خطی و نرم افزار SPSS ویرایش 5/11 آنالیز گردید. یافته‌ها: میزان تکرارپذیری روش دیاگنودنت برای مشاهده‌گر اول 49/75% و برای مشاهده‌گر دوم 56/77% بود. میانگین اعداد دیاگنودنت بعد از اچینگ و بعد از فیشورسیلنت تراپی به ترتیب در حدود 28 واحد و شش واحد افزایش یافت. نتیجه‌گیری: دیاگنودنت از تکرارپذیری بالایی برخوردار می‌باشد و همین امر این دستگاه را برای مانیتورینگ پوسیدگیها مناسب می‌سازد، اما به علت تحت تاثیر قرار گرفتن دیاگنودنت توسط سیلنت اپک، به عنـوان تنها وسیله کاربردی جهت تشخیص پـوسیدگیهای زیرسیلنت کارایی ندارد. کلید واژه‎ها: فیشورسیلنت ، پوسیدگیهای اکلوزالی ، لیزر فلورسنس ، دیاگنودنت
کلیدواژه فیشورسیلنت ,پوسیدگیهای اکلوزالی ,لیزر فلورسنس ,دیاگنودنت
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گلستان, ایران, دندانپزشک, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved