>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی توانایی رادیوگرافی پانورامیک در تعیین رابطه ریشه مولر سوم فک پایین با کانال آلویولار تحتانی  
   
نویسنده مشفقی مهکامه ,غزنوی آیسان ,محسنی مجتبی ,نیک نشان سیما
منبع مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان - 1392 - دوره : 25 - شماره : 3 - صفحه:206 -210
چکیده    چکیدهزمینه و هدف: رادیوگرافی پانورامیک، رادیوگرافی انتخابی قبل از جراحی دندانهای عقل نهفته است، اما در مورد توانایی این رادیوگرافی در تعیین ارتباط ریشه مولر سوم و کانال دندانی تحتانی اختلاف نظر وجود دارد. هدف از این مطالعه، ارزیابی توانایی رادیوگرافی پانورامیک در تعیین رابطه ریشه مولر سوم فک پایین با کانال دنتوآلویولار (IAN) می‌باشد.روش بررسی: در این مطالعه که با روشDiagnostic accuracy انجام شد، صد نمونه رادیوگرافی پانورامیک به وسیله پنج دستیار جراحی فک و صورت مورد بررسی قرار گرفت. آنان دیدگاههای پیش از جراحی خود را در ارتباط با مورفولوژی ریشه و رابطه دندان مولر سوم با کانال آلویولار تحتانی در تصویر پانورامیک ارایه دادند و نظرات فوق با یافته‌های پس از جراحی مقایسه گردید. در این مطالعه از آنالیز آماری تکرارپذیری کاپا و Weighted kappa ، استفاده شده است. یافته‌ها: از بین صد نمونه مورد مطالعه، در 88 نمونه در مرحله جراحی ارتباط با کانال مشاهده نشد، در حالی ‌که در 12 نمونه این ارتباط مشاهده گردید. حساسیت تشخیصی رادیوگرافی پانورامیک 3/83% ، ویژگی 83% ، ارزش اخباری مثبت 40% و ارزش اخباری منفی آن 3/97% برآورد گردید. میزانAccuracy کلی نیز 85% محاسبه گردید. ضریب تکرارپذیری کاپا، 61% و ضریب Weighted kappa ، 79% محاسبه شد. نتیجه‌گیری: رادیوگرافی پانورامیک همچنان می‌تواند به عنوان در دسترسترین و قابل اعتمادترین روش مورد استفاده قرار می‌گیرد، زیرا با توجه به ارزش اخباری منفی آن می‌تواند در صورت ارتباط ریشه دندان با کانال آلویولار تحتانی با دقت 3/97% آن را نشان دهد. ارزش رادیوگرافی پانورامیک در تعیین نوع ریشه‌ها پایین است. کلید واژه‎ها: رادیوگرافی پانورامیک ، عصب آلویولار تحتانی ، مولر سوم
کلیدواژه رادیوگرافی پانورامیک ,عصب آلویولار تحتانی ,مولر سوم
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران, دندانپزشک, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران
پست الکترونیکی sima_nikneshan@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved