>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر ضد عفونی کردن با میکروویو بر ثبات ابعادی و استحکام خمشی رزین‌های آکریلی  
   
نویسنده توکل امید ,فرجود احسان ,مرتضوی ونوس ,وجدانی مهرو
منبع مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان - 1392 - دوره : 25 - شماره : 3 - صفحه:236 -242
چکیده    چکیدهزمینه و هدف: گرچه مطالعاتی در رابطه با تاثیر امواج مایکروویو بر خصوصیات فیزیکی چند نوع آکریل انجام شده است ولی با توجه به عرضه آکریل های جدید گرماپخت و سرماپخت و استقبال از آکریل های سرماپخت به دلیل کاهش اعوجاج در بیس دنچر، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر ضدعفونی کردن با میکروویو بر ثبات ابعادی و استحکام خمشی دو نوع آکریل جدید گرماپخت (ایوکلار) و سرماپخت (فوچوراچن) انجام شده است. روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی ، نمونه‌های آکریل ایوکلار و فوچوراجن از یک مدل مشابه با فک بالای بی دندان تهیه گردید. در روی مدل سه عدد نقاط مرجع، دو عدد در خلف و یک نقطه در جلو بر روی قوس بی دندانی در نظر گرفته شد که برای اندازه گیری ثبات ابعادی در بعد قدامی، خلفی و نیز در بعد کراس، آرچ از آنها استفاده گردید. ده نمونه از هر آکریل ضدعفونی نشد و ده نمونه از آنها، دوبار تحت پرتوتابی با قدرت ششصد وات و به مدت سه دقیقه در میکروویو قرار گرفتند. فواصل بین نقاط مرجع با دستگاهProfile projector بررسی شدند. برای بررسی استحکام خمشی از مولد فلزی به ابعاد 3/3×10×64 میلی متر برای تهیه نمونه‌های رزینی استفاده گـردید. همانند نمونه‌های تست ثبات ابعادی ده نمونه از هر آکریل بدون ضد عفونـی کردن و ده نمونه بعد از ضد عفونـی، تحت تست3-Point Bending قرار گرفت. مقایسه داده‌ها و بررسی آماری به وسیله تست Mann-Whitney انجام شد. یافته‌ها: میانگین تفاوت ابعاد در دو بعد قدامی-خلفی و نیز کراس-آرچ نشان داد که دو سیکل ضدعفونی کردن آکریل‌های ایوکلار و فوچوراجن تاثیر معنی‌داری را در ثبات ابعادی این دو آکریل ایجاد نمی‌کند (017/0 P > ). میانگین و انحراف معیار استحکام خمشی آکریل فوچوراجن قبل و بعد از ضدعفونی کردن به ترتیب 80/16±86/76 و 48/8±18/70 و برای آکریل ایوکلار به ترتیب 23/12±92/85 و 59/6±91/81 بود. دو سیکل ضدعفونی با میکروویو تاثیر معنی‌داری بر استحکام خمشی دو نوع آکریل مورد مطالعه ایجاد نکرد (05/0 P > ). نتیجه‌گیری: دو دوره ضدعفونی با میکروویو اثر منفی بر ثبات ابعادی و استحکام خمشی آکریل‌های مورد استفاده در این مطالعه نداشت. کلید واژه‎ها: رزین آکریلی ، ضدعفونی ، میکروویو
کلیدواژه رزین آکریلی ,ضدعفونی ,میکروویو
آدرس پروتزیست, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, ایران, متخصص دندانپزشکی ترمیمی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, ایران
پست الکترونیکی vojdanim@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved