>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی آزمایشگاهی تاثیر سخت شدن MTA بر میزان ریزنشت آپیکالی در کانال‌های آپکس باز پرشده با روش سد آپیکالی MTA  
   
نویسنده شاه سیاه سمیرا ,یزدی زاده محمد ,جلالی سحر ,جعفرزاده منصور ,پوراکبرجهاندیده پژمان ,بوذرجمهری زینب
منبع مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان - 1392 - دوره : 25 - شماره : 3 - صفحه:222 -228
چکیده    چکیدهزمینه و هدف:Mineral Trioxide Aggregate:MTA دارای موفقیتهای کلینیکی بسیار زیادی به عنوان ماده پر کننده در انتهای کانال است، روش معمولی استفاده از MTA جهت ایجاد سد آپیکال در دو جلسه انجام می‌شود. هدف مطالعه بررسی امکان پر کردن کامل کانال ریشه توسط گوتاپرکا و سیلر AH26 بلافاصله بعد از قرار دادن پلاگ MTA سخت نشده است.روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی 88 دندان تک ریشه انتخاب شدند. بعد از آماده‌سازی به دو گروه چهل تایی تقسیم و چهار دندان به عنوان گروه کنترل مثبت و چهار دندان نیز به عنوان کنترل منفی در نظر گرفته شد. در گروه اول پس از قرار دادن پلاگ آپیکال MTA نمونه‌ها به مدت 2? ساعت در سرم فیزیولوژی نگهداری و سپس توسط گوتاپرکا و سیلرAH26 پر شدند. در گروه دوم بلافاصله پس از قرار دادن MTA پر کردن ریشه کامل شد. در گروه کنترل مثبت، دندانها خالی باقی ماندند و در گروه کنترل منفی پر کردگی با گوتاپرکا و سیلر صورت گرفت. پس از آن نمونه‌ها در متیلن بلو 1% غوطه‌ور شده و در اسید نیتریک 5 % دمنیرالیزه گردید و در متیل سالسیلات شفاف شدند. نفوذ رنگ با استریومیکروسکوپ بر حسب میکرومتر اندازه‌گیری گردید. از آزمون T-test برای آنالیز استفاده شد.یافته‌ها: میانگین نفوذ رنگ در گروه اول 7813 میکرومتر و در گروه دوم 9152 میکرومتر بود. طبق آنالیز آمار T-test در گروه دوم به طور معنی‌داری میزان ریزنشت بیشتر از گروه اول بود. (05/0 < P) نتیجه‌گیری: MTAبرای سخت شدن نهایی باید به مدت کافی در معرض رطوبت قرار گیرد و پرکردگی نهایی ریشه باید پس از سخت شدن نهایی MTA صورت گیرد. کلید واژه‎ها: آپکسیفیکیشن ، MTA ، ریزنشت
کلیدواژه آپکسیفیکیشن ,MTA ,ریزنشت
آدرس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved