>
Fa   |   Ar   |   En
   Journal Of Islamic Dental Association Of Iran   
سال:1383 - دوره:16 - شماره:3


  tick  مقایسه کلینیکی پیوند آزاد لثه (همراه اسیدسیتریک) با پیوند بافت همبند زیر اپی تلیالی در پوشش ریشه های عریان - صفحه:7-14

  tick  نقش پوشش کاسپ در تقویت مینای فاقد پشتیبان در ترمیمهای خلفی کامپوزیت - صفحه:15-20

  tick  بررسی و مقایسه ضخامت عاج در زیر پوسیدگیهای پروگزیمالی در کلیشه رادیوگرافی بایت وینگ و نسج دندان - صفحه:21-30

  tick  مقایسه دوام اثر کاربرد لیزر Nd: Yagو دنتین باندینگ ها در رفع حساسیت دندانها - صفحه:31-38

  tick  مقایسه کلینیکی بی حسی پالپی ناشی از دو تکنیک بلاک فک پایین Conventionalو Gow- Gates - صفحه:39-46

  tick  بررسی میزان جذب اشعه در غده تیرویید و عدسی چشم در رادیوگرافی پانورامیک تروفی - صفحه:47-51

  tick  تفاوت و تغییر پذیری در ادراک رنگ در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی رفسنجان در سال 1382 - صفحه:52-57

  tick  پیش آگهی درمان در دندانهای تروماتیزه قدامی در مراجعان به دانشکده های دندانپزشکی شهید بهشتی و تهران درسالهای 1374-1379 - صفحه:58-63

  tick  تشخیص افتراقی ضایعات با نمای بافت شناسی میکسویید در ناحیه سرو گردن به کمک بافت شناسی و رنگ آمیزی اختصاصی موسین - صفحه:64-68

  tick  بررسی مقایسه ای تاثیر آلودگی خون بر درجات ریزنشت ترمیمهای Civکامپوزیت و کامپومر با استفاده از یک ادهزیوAll - In- One - صفحه:69-76

  tick  بررسی توزیع فراوانی Canal Configurationدندانهای قدامی خارج شده فک پایین در شهر اصفهان (In Vitro) و بیماران مورددرمان در بخش عمومی و تخصصی اندودنتییکس دانشکده دندانپزشکی اصفهان - صفحه:77-84

  tick  بررسی مقایسه ای اثر سیتانست و مپی واکائین بر روی فشارخون بیماران مبتلابه فشار خون بالا - صفحه:85-90
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved