>
Fa   |   Ar   |   En
   Journal Of Islamic Dental Association Of Iran   
سال:1391 - دوره:24 - شماره:4


  tick  قبض فقه و بسط علم - صفحه:266-270

  tick  مقایسه آزمایشگاهی زمان سخت شدن اولیه و تخلخل سطحی دو نوع Mineral Trioxide Aggregate - صفحه:271-276

  tick  معادلات برآوردی تعمیم یافته مرتبه اول و دوم و کاربرد آن در تحلیل داده های طولی ریزنشت - صفحه:277-287

  tick  بررسی همبستگی مقدار Wit’S با روشی جدید در ارزیابی رابطه قدامی – خلفی فکین - صفحه:288-293

  tick  مقایسه میزان استرس متخصصان اندودنتیکس، دستیاران و دانشجویان دندانپزشکی در طی مراحل درمان ریشه - صفحه:294-301

  tick  تاثیر روشهای مختلف پرداخت و ضخامت کامپوزیت بر افزایش دمای ماده ترمیمی - صفحه:302-309

  tick  شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی و ارزیابی پوسچر به روش Rula در دندانپزشکان عمومی شیراز در سال 1389 - صفحه:310-317

  tick  بررسی Expression نشان گر Fascin در کراتوسیستیک ادنتوژنیک تومور و سیست دانتی ژروس - صفحه:318-323

  tick  بررسی تاثیر دستگاههای کیورینگ مختلف و ضخامت کامپوزیت بر استحکام برشی باند کامپوزیت ها به عاج - صفحه:324-329

  tick  تاثیر زمانهای مختلف کیورینگ عامل باندینگ بر میزان ریزنشت در مارجین های مینایی و عاجی با دو سیستم کیورینگ مختلف - صفحه:330-335

  tick  مقایسه تاثیر ترمیمهای کامپوزیت میکروفیل و هایبرید بر مقاومت به شکست دندانهای به شدت تضعیف شده - صفحه:336-342
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved