>
Fa   |   Ar   |   En
   Journal Of Islamic Dental Association Of Iran   
سال:1382 - دوره:15 - شماره:3


  tick  بررسی نقش Bio-Oss به عنون یک ماده پیوندی - صفحه:7-18

  tick  بررسی رابطه بین تماسهای زودرس دندانی و ضایعات فاقد پوسیدگی طوق دندان - صفحه:19-29

  tick  بررسی رابطه بین تماسهای زودرس دندانی و ضایعات نهفته در مراجعان به دندانپزشکی شهید بهشتی بین سالهای ... - صفحه:30-38

  tick  بررسی میزان Dmft و برخی عوامل موثر بر آن در کودکان12 ساله شهرستان صومعه سرا در سال 1381 - صفحه:39-48

  tick  مقایسه اندازه های شش دندان قدامی فک بالا با اندازه های دندانهای مصنوعی موجود در ایران - صفحه:49-58

  tick  بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان دانش آموزان 13-15 ساله شهرستان رضوانشهر در سال 1380 - صفحه:59-67

  tick  بررسی رعایت کنترل عفونت در مطبها و درمانگاههای دندانپزشکی شهر ورامین - صفحه:68-79

  tick  بررسی اثر سیستم آمالگام باند بر استحکام اتصال آمالگام Iic1 - صفحه:80-95

  tick  بررسی تأثیر آماده سازی سطح ریشه با و بدون تتراسایکلین هیدروکلراید بر میزان پوشش ریشه توسط پیوند بافت همبندی آزاد تحت مخاطی پایه دار - صفحه:96-114
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved