>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و خدمات بهداشتی درمانی تبریز   
سال:1383 - دوره: - شماره:62


  tick  اثر منگنز بر انتقال اسید اولئیک در آنتروسیت ها - صفحه:5-8

  tick  بررسی کیفیت زندگی آسیب دیدگان بمباران شیمیایی سردشت - صفحه:9-13

  tick  بررسی تاثیر استفاده از دهان شویه سدیم بنزوات در کاهش پلاک دندانی - صفحه:14-17

  tick  بررسی تاثیر ورزش عضلات کف لگن در رفع علایم بی اختیاری استرسی ادراری در دوره بعد از زایمان - صفحه:18-22

  tick  بررسی ارتباط بین نوتروفیلی و نارسایی احتقانی قلب بعد از سکته قلبی حاد - صفحه:23-26

  tick  بررسی مقایسه ای نمرات ارزشیابی کارشناسان آموزشی و کارورزان در دوره کارآموزی بهداشت دانشجویان رشته پزشکی - صفحه:27-31

  tick  غربالگری تنبلی چشم در کودکان 6تا10 ساله - صفحه:32-35

  tick  بررسی میزان کچلی کشاله ران در مراجعین به آزمایشگاه قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی - صفحه:36-39

  tick  خالص سازی آنزیم پلی گالاکتوروناز از سویهF58قارچ فوزاریوم اگزیسپوروم - صفحه:40-46

  tick  کلونینگ و توالی یابی بخشی از ژن فسفولیپازB1در آسپرژیلوس فومیگاتوس - صفحه:47-54

  tick  اثرات مصرف مغز گردو بر مقدار لیپیدهای سرمی مردان نورمولیپیدمیک و هیپرلیپیدمیک - صفحه:55-60

  tick  بررسی موارد درماتیت دست و ساعد پرستاران اتاق عمل - صفحه:61-63

  tick  بررسی پنج ساله هماتوم اپیدورال حفره خلفی - صفحه:64-66

  tick  جهش های شایع ژن بتا-گلوبین در بخش مرکزی استان آذربایجان شرقی - صفحه:67-72

  tick  ارزیابی نتایج دراز مدت انکساری، کراتومتری و بینایی بعد از عمل جراحی برشهای شعاعی قرنیه - صفحه:73-77

  tick  گزارش یازده مورد ترمیم جراحی آترزی مادرزادی مجرای گوش خارجی - صفحه:78-80

  tick  رابطه بین فشار اسمزی کلوییدی با غلظت پروتئین و جذب نوری ماوراء بنفش - صفحه:81-84

  tick  بررسی سابقه مصرف مواد مخدر و سایر عوامل خطرزا در بیماران مبتلا به کله سیستیت حاد عمل شده - صفحه:85-88

  tick  معرفی مورد نادری از استئویید استومای انگشت پا - صفحه:89-91

  tick  گزارش یک مورد رزکسیون جراحی موفقیت آمیز فیستول شریانی-وریدی ریه - صفحه:92-95
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved