>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و خدمات بهداشتی درمانی تبریز   
سال:1381 - دوره: - شماره:56


  tick  بررسی شیوع نارسایی رشد کودکان 36-6 ماهه در مراکز تحت پوشش منطقه اسد آبادی... - صفحه:11-15

  tick  بررسی همه گیر شناسی خودکشی در مراجعان به اتفاقات روانپزشکی - صفحه:16-21

  tick  بررسی فاصله زمانی شروع درد حاد سینه تا بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی در ... - صفحه:22-26

  tick  بررسی میزان آندوکاردیت دریچه طبیعی در بیماران قلبی بستری در بیمارستان قلب وعروق ... - صفحه:27-33

  tick  تعیین نسبت اضافه وزن و چاقی در دختران دانش آموز دبیرستانی شهر تبریز در سال 1380 - صفحه:34-39

  tick  باکتریهای جداشده از کشتهای خون در مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) تبریز - صفحه:40-45

  tick  بررسی میزان موفقیت سونوگرافی در تشخیص و جااندازی انواژیناسیون روده با تنقیه سالین نرمال - صفحه:46-50

  tick  ارزیابی حساسیت باروفلکس کاروتیدی در بیماران مذکر بعد از انفارکتوس میوکارد - صفحه:51-56

  tick  مطالعه آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای بیماران کلیوی تحت درمان با همودیالیز - صفحه:57-62

  tick  تاثیر فنون آرامسازی بر قاعدگی دردناک اولیه در دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی... - صفحه:63-68

  tick  بررسی تیپهای سرولوژیک سالمونلاهای جداشده از نمونه های بالینی و اثرات ضد میکروبی ... - صفحه:69-75

  tick  پژوهشی در عوامل احتمالی موثر بر نتایج درمانی اختلال وسواسی جبری - صفحه:76-80

  tick  بررسی ترومبوز وریدهای عمقی اندام تحتانی، لگن و ورید اجوف تحتانی - صفحه:81-86

  tick  گزارش یک مورد لاواژ برونکوپولمونری در بیمار مبتلا به پروتئینوز آلوئولی - صفحه:87-91
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved