>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائۀ یک مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح دومرحله‌ای برای مسئلۀ زمان‌بندی دروس دانشگاهی  
   
نویسنده اسماعیلیان مجید ,عبداللهی مریم
منبع مديريت صنعتي - 1396 - دوره : 9 - شماره : 1 - صفحه:19 -42
چکیده    در این پژوهش، یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح برای مسئلۀ زمان‌بندی دروس دانشگاهی ارائه شده است. برای کاهش تعداد متغیرهای تصمیم، ترکیب درس و استاد و گروه دانشجو به‌عنوان فعالیت معرفی ‎شد و دو مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح با عنوان مدل مبتنی بر فعالیت و مدل دومرحله‌ای مبتنی بر فعالیت به­دست آمد. در مرحلۀ اول برمبنای تعداد جلسات لازم در هفته در بازه‌های زمانی روزهای مختلف هفته، تمام فعالیت‌ها زمان‌بندی ‌شد و در مرحلۀ دوم با درنظرگرفتن محدودیت‌های خاص، کلاس‌ها و فضاهای آموزشی به جلسات برنامه‌ریزی­شده تخصیص یافت. این مدل‌ها برای یک نیمسال تحصیلی برمبنای فرایند تخصیص دروس به بازه‌های زمانی خاص در روزهای هفته با محدودیت‌های سخت در دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان فرموله شده است. در این مطالعه، ضمن فرموله­کردن تمام قواعد تعریف جدول زمان‌بندی دروس یک نیمسال در نرم‌افزار، با استفاده از مدل دومرحله‌ای مبتنی بر فعالیت، تعداد 239 درس در زمان 556 ثانیه (9 دقیقه و 16 ثانیه) زمان‌بندی‌شده است.
کلیدواژه برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح، زمان‌بندی درس‌های دانشگاهی، مدل‌سازی ریاضی، محدودیت سخت، مد‌ل دومرحله ای
آدرس دانشگاه اصفهان, دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد, ایران
 
   Proposing a TwoPhase Integer Linear Programming for UniversityCourse Timetabling  
   
Authors Esmaelian Majid ,Abdollahi Sayedeh Maryam
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved