>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائۀ مدل ریاضی بر اساس مسئلۀ مسیریابی خودرو ظرفیت‎دار با پنجره‌های زمانی برای جمع‎آوری زباله  
   
نویسنده شابندرزاده حمید ,نجمی محمد حسن ,عطایی علیرضا
منبع مديريت صنعتي - 1396 - دوره : 9 - شماره : 1 - صفحه:147 -166
چکیده    امروزه، تولید انواع زباله و مشکلات زیست‎محیطی مربوط به آن، مدیریت خدمات شهری را با مشکلات زیادی در زمینۀ جمع‎آوری حمل و نقل و دفع زباله مواجه ساخته است. با توجه به این که جمع‎آوری و حمل زباله ها بخش شایان توجهی از بودجۀ مدیریت زباله‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، به‎کارگیری روش مناسب برای کم کردن هزینه های جمع‎آوری، ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش یک مدل ریاضی برای جمع‎آوری زباله ارائه شده که با کمینه کردن مسافت طی شده توسط کامیون‌ها، هزینه‌های مربوط به جمع‎آوری و حمل و نقل را کاهش می‎دهد. همچنین مدل این انعطاف‎پذیری را دارد که در صورت نیاز، زباله‎های یک گره در دو یا چند زمان مجزا جمع‎آوری شوند. در ادامه، چند مسئله در ابعاد کوچک با نرم‎افزار cplex و همچنین با الگوریتم فراابتکاری حل شد و نتایج هر دو روش مقایسه شدند. سپس داده‎های مربوط به مطالعۀ موردی جمع‎آوری شد و تورهای مربوط به حرکت خودروها با استفاده از الگوریتم فراابتکاری به‎دست آمد. در پایان با استفاده از یک مدل ریاضی تعداد خودروهای مورد نیاز برای مسئله محاسبه شد.
کلیدواژه الگوریتم تبرید شبیه‎سازی‎شده، جمع‎آوری زباله، مدیریت شهری، مسئلۀ مسیریابی خودرو با پنجره‎های زمانی
آدرس دانشگاه خلیج فارس, دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی, ایران, دانشگاه خلیج فارس, دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی, ایران, دانشگاه خلیج فارس, دانشکدۀ علوم پایه, گروه ریاضی کاربردی, ایران
 
   A Mathematical Model Based on Capacitated Vehicle Routing Problem with Time Lapses for Garbage Collection  
   
Authors Ataei Alireza ,Shahbandarzadeh Hamid ,Hassan Najmi Mohammad
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved