>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل تلفیقی اولویت‌بندی فازی و پرومته برای انتخاب تامین‌کننده  
   
نویسنده کرمی ابراهیم ,فوکردی رحیم
منبع مديريت صنعتي - 1395 - دوره : 8 - شماره : 3 - صفحه:467 -486
چکیده    ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان از ارکان مهم مدیریت زنجیره تامین است. تاکنون پژوهشگران با اتکا به نظریه مجموعه‌های فازی، راهکارهایی را برای مواجهه با عدم اطمینان نشئت‎گرفته از شرایط مبهم و سربسته مسئله چندمعیاره انتخاب تامین‌کنندگان ارائه داده‌اند. با وجود این، پیچیدگی محاسبات در روش‌های سنتی وزن‌دهی فازی یکی از ایرادهای وارد بر این روش‌ها بوده است. در این مقاله، برای پرهیز از این پیچیدگی‌ها، استفاده از روش‌ اولویت‌بندی فازی پیشنهاد شده است. این روش به فازی‌زدایی اعداد فازی‌شده و استانداردسازی بردار وزن‎ اهمیت شاخص‎ها نیازی ندارد و می‌تواند بدون اتکا به مقایسه‌های زوجی خبرگان و با استفاده از مدل بهینه‌سازی فازی، بهترین ماتریس وزن‎های اهمیت را ارائه دهد. ترکیب نتایج این روش با روش رتبه‌بندی پرومته، چارچوب اثربخشی را برای حل مسئله ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان ارائه داده است. به‌کارگیری این چارچوب برای ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان قطعات یکی از شرکت‌های خودروسازی ایران، موید این ادعا است
کلیدواژه انتخاب تامین‌کننده، اولویت‌بندی فازی، پرومته، زنجیره تامین، صنعت خودروسازی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه, دانشکده علوم انسانی, ایران, دانشگاه قم, دانشکدۀ مدیریت, گروه مدیریت, ایران
پست الکترونیکی r.foukerdi@gmail.com
 
   A Hybrid Fuzzy Prioritization PROMETHEE Model for Supplier Selection  
   
Authors Karami Ibrahim ,Foukerdi Rahim
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved