>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری سبز  
   
نویسنده انصاری منوچهر ,اشرفی شیدا ,جبلی هدی
منبع مديريت صنعتي - 1395 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:141 -162
چکیده    توجه به محیط‏زیست رکن اصلی تصمیم‏گیری بسیاری از سازمان‎ها در جهان است. آگاهی مصرف کنندگان و ذی‏نفعان از مسائل زیست‏محیطی افزایش یافته است و دولت‏ها قوانین سختگیرانه‏ای را برای سازمان‎های آلاینده اعمال کرده اند. مسئولیت زیست‏محیطی سازمان‎ها در ترکیب با نیاز سازمان‎ها برای رقابت‏پذیری، باعث رواج مفهوم نوآوری سبز گردیده‏ است. بدیهی است نوآوری سبز توسط سرمایۀ انسانی سبز که از پیامدهای زیست‏محیطی حاصل از فعالیت‏های سازمانشان آگاه هستند، شکل می گیرد. شرکت‏های پیشگام، به‏واسطۀ ترکیب نوآوری با استراتژی‏ها‏ی سبز، توانسته‏اند به مزیت رقابتی پایدار و متمایز و نیز بهبود جایگاه نام تجاری خود دست یابند. با توجه به اینکه در ایران به سرمایۀ انسانی سازمان‎ها و سرمایۀ اجتماعی سبز پرداخته نشده، در این تحقیق به بررسی تاثیر سرمایۀ انسانی بر نوآوری سبز پرداخته‏ایم. سرمایۀ انسانی را مشتمل بر سه سازۀ پیشینۀ دانشی، پیشینۀ روانی و ظرفیت فرد و نوآوری سبز را مشتمل بر دو سازۀ رهبری سبز و زنجیرۀ تامین سبز درنظر‏گرفته ایم. برای تجزیه‏و‏تحلیل داده‏ها از نرم‏افزار smart pls بهره‏برده‏ایم. 50 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان، بر اساس نمونه‏برداری تصادفی ساده از روی فهرست بیمۀ سازمان انتخاب شدند. نتیجۀ این تحقیق نشان داد سرمایۀ انسانی به میزان 76 درصد بر نوآوری سبز در سازمان‎ها موثر است.
کلیدواژه سبز، سرمایه اجتماعی سبز، سرمایه انسانی، نوآوری سبز، محصولات سبز
آدرس دانشگاه تهران, دانشکدۀ مدیریت, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه تهران, دانشکدۀ پردیس البرز, ایران, دانشگاه تهران, دانشکدۀ پردیس البرز, ایران
پست الکترونیکی ho.jebellie@ut.ac.ir
 
   The Impact of Human Capital on Green Innovation  
   
Authors Jebellie Hoda ,Ansaris Manouchehr ,Ashrafi Sheida
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved