>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت صنعتی   
سال:1387 - دوره:1 - شماره:1


  tick  ارائه مدل فازی رتبه بندی ریسک در پروژه های حفاری شرکت پتروپارس - صفحه:21-38

  tick  اندازه گیری توان رقابتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با استفاده از شبکه های بیزین - صفحه:51-70

  tick  بررسی تاثیر متغیرهای وضعیتی بر فعالیت های مدیریت کیفیت و عملکرد سازمان های سرآمد ایرانی - صفحه:125-138

  tick  تحلیل بهره وری کل بانک توسعه صادرات ایران و رشد بهره وری شعب آن با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (Dea) - صفحه:39-50

  tick  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی با استفاده از تکنیک های Madm (مطالعه موردی: یک از شرکت های تولید پوشاک جین در استان یزد) - صفحه:71-88

  tick  کنترل فرآیند گسسته در شرکت محور سازان ایران خودرو با رویکرد فازی - صفحه:89-106

  tick  مدل بهره برداری از مخزن سد ارس با استفاده از برنامه ریزی پویا - صفحه:139-152

  tick  مدل سازی و بهینه سازی کاهش بار و جابجایی میزان تولید نیروگاه ها در شرایط اضطراری شبکه انتقال برق - صفحه:3-20

  tick  موازنه خط مونتاژ با رویکرد الگوریتم ژنتیک - صفحه:107-124
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved