>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت صنعتی   
سال:1394 - دوره:7 - شماره:3


  tick  ارائۀ روش‌شناسی گام‌به‌گام تدوین نقشه‌های راهبرد: رویکرد ترکیبی بسط عملکرد کیفیت، غربال‌سازی فازی و نقشه‌های شناختی فازی - صفحه:607-639

  tick  ارزیابی راهبردی کیفیت خدمات شهرداری یزد با رویکرد تلفیقی مدل سروپرف و ماتریس مشاوران گروه بوستون بر مبنای تحلیل روابط خاکستری فازی - صفحه:587-606

  tick  اندازه‌گیری پایداری زنجیرۀ تامین خدمات با استفاده از سیستم استنتاج فازی چندمرحله‌ای/چندبخشی (مطالعۀ موردی: بانک پارسیان) - صفحه:533-562

  tick  برنامه ریزی تصادفی چندهدفه برای انتخاب سبد سهام - صفحه:489-510

  tick  بهینه سازی سبد پروژه با اثر متقابل با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری (Tlbo) - صفحه:511-532

  tick  تخصیص بهینۀ منابع انرژی در ایران با رویکرد هدفمند‌کردن یارانه‌ها - صفحه:563-586

  tick  زمان‌بندی دو هدفۀ خطوط جریان منعطف بدون وقفه با پنجرۀ زمانی تحویل و امکان رد کار - صفحه:445-468

  tick  طراحی مدلی برای ارزیابی و اولویت بندی پیمانکاران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی و تابع زیان تاگوچی - صفحه:425-444

  tick  مدلی برای روابط ریسک‌های زنجیرۀ تامین صنعت پتروشیمی در ایران - صفحه:405-424

  tick  مسئلۀ چندهدفۀ انتخاب و زمان‌بندی سبد پروژه‌ در شرایط عدم‌قطعیت (مطالعۀ موردی: شرکت‌ دانش‌بنیان پایافناوران فردوسی) - صفحه:469-488
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved