>
Fa   |   Ar   |   En
   ارایه مدل H3se در راستای اعتلای پایدار صنایع پتروشیمی  
   
نویسنده قاسمی احمدرضا
منبع مديريت صنعتي - 1393 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:361 -384
چکیده    سیستم‌های بهداشت و ایمنی حرفه‌ای، نقشی حساس و بی‌بدیلی در توسعه توسعه پایدار در صنایع سنگین و پرخطر ایفا می‌نمایند.می‎کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی و واکاوی روند تکاملی نظام‌های اعتلا ی عملکرد h3se بوده است. به این منظور با رویکرد پژوهش کیفی و ابزار تحلیل نظریهه چند زمینه‌ای، به توصیف مدل تعالی h3se پرداخته ‌شده ‌است. این روش مشتمل بر دو ابزار پژوهش کیفی، یعنی فراترکیب و نظریه نظریه برخاسته از داده‌هاست. رویکرد نخست به ارزیابی و تحلیل نظام‌مند نتایج پژوهش‌های پیشین پرداخته و رویکرد دوم بر بررسی ویژگی‌های مسیله مسیله مورد تحت بررسی بنا به اقتضایات بومی تمرکز دارد. یافته‌های پژوهش حکایت از آن دارند که مدل‌های ارزیابی عملکرد ایمنی، سیر توسعه توسعه تکاملی داشته‌اند،؛ به نحوی که سیستم‌های مدیریت زیست‌محیطی، امنیت و مسیولیت اجتماعی با سیستم‌های قدیمی عجین گردیده‌استشده است. در مجموع از میان مقولات دوازده‌گانهه احصا شدهه فرایند‌ها، رهبری، نتایج اجتماعی- ـ زیست ‎محیطی و نتایج کارکنان، واجد بیشترین اهمیت در حوزه حوزه خود بوده‌اند. البته لازمشایان به ذکر است که تفاوت‌هایی از حیث توجه به موولفه‌های دوازده‌گانه، (از جمله فرایند‌گرایی، رهبری و نتایج کلیدی عملکرد،) در روش‌های نظریه نظریه برخاسته از داده‌ها و فراترکیب مشاهده شده ‌است.
کلیدواژه تعالی H3se ,مدیریت امنیت و ایمنی ,مدیریت بهداشت حرفه‌ای و ارگونومیک ,مدیریت تاثیرات اجتماعی و زیست‌محیطی ,نظریه چند‌زمینه‌ای
آدرس دانشگاه تهران, استادیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی (قم)، دانشگاه تهران، ایران, ایران
پست الکترونیکی ghasemiahmad@ut.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved