>
Fa   |   Ar   |   En
   ارایه یک رویکرد تلفیقی از مدل کانو و طراحی آزمایش‎های تاگوچی بر اساس مهندسی کانسی به‎منظور طراحی محصول مطابق با نیازهای مشتری در صنعت خودرو  
   
نویسنده شاهین آرش ,واعظ شهرستانی حسین
منبع مديريت صنعتي - 1393 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:317 -336
چکیده    پژوهش حاضر سعی بر آن تلاش می‎کنددارد که با استفاده از تلفیق سه تکنیک روش مهندسی کانسی، مدل کانو و طراحی آزمایش‎های تاگوچی، برای شناسایی، دسته ‎بندی و اولویت‎ بندی نیازهای احساسی مشتریان (کانسی) در صنعت خودرو، رویکردی جدید پیشنهاد دهد تا باعث سبب جلب رضایت بیشتر آنان شود. به ‎منظور دستیابی به این هدف فوق، در ابتدا کلمات واژگان کانسی و مشتری پس از شناسایی، و غربال گرددمی‎شوند؛، سپس این کلمات واژگان بر اساس مدل کانو طبقه ‎بندی گردیده؛خواهند شد. در مرحلهه بعد، به‎ کمک روش طراحی آزمایش‎های تاگوچی، سطوح بهینه و اولویت ‎بندی ویژگی‎های جذاب به‎دست ‎آمده از مدل کانو تعیین شد. به ‎منظور سنجش اعتبار و کارایی رویکرد پیشنهادی، مطالعهه موردی در صنعت خودرو و، در یکی از نمایندگی‎های مجاز ایران خودرو در شهر اصفهان صورت گرفته است. در مطالعهه موردی از 38 واژه واژه کانسی شناسایی ‎شده، 7 واژه در دسته نیازهای جذاب قرار گرفتند و در مرحلهه بعد مشخص گردد شد که از این 7 نیاز جذاب ، 5 نیاز در دسته نیازهای بسیار جذاب و 2 نیاز در دسته نیازهای تا حدودی جذاب قرار گرفته ‎اند.
کلیدواژه صنعت خودرو ,طراحی آزمایش‎های تاگوچی ,مدل کانو ,مهندسی کانسی
آدرس اصفهان, دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران, ایران, اصفهان, کارشناس‎ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران, ایران
پست الکترونیکی h.vaez@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved