>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر مولفه های تامین در مدیریت زنجیره عرضه بر شاخص‎های عملکردی سازمان با روش مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنعت الکترونیک خودرویی ایران)  
   
نویسنده آقاجانی حسنعلی ,روانستان کاظم
منبع مديريت صنعتي - 1393 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:219 -240
چکیده    مدیریت زنجیره عرضه به ‎منظور هماهنگ ‎سازی اعضای زنجیره در عصر جدید، مورد توجه محققان زیادی قرار گرفتهرا به خود جلب کرده است؛ به ‎طوری که به عنوانآن را یک رویکرد راهبردی برای تقاضا، عملیات، تدارکات و مدیریت فرایند لجستیکی مد نظر قرار می-گیردمی‎دهند. تحقیق پژوهش حاضر به بررسی مولفهمولفه های تامینتامین در مدیریت زنجیره عرضه می‎پردازد و تااثیر آنها را بر عملکرد صنایع الکترونیک قطعات خودروی درِ ایران می پردازدبررسی می‎کند. مدل مفهومی تحقیقپژوهش از ادغام چندین مدل حاصل شده است و جامعه ی ه آماری این تحقیقآن نیز شرکت های تولید کننده ی ه قطعات الکترونیکی خودرو در ایران بوده که با ابزار پرسشنامه و تجزیه و تحلیل های آماری و روش مدل معادلات ساختاری، فرضیه های مدل مفهومی مورد آزمایش قرار گرفتندشدند. یافته های ناشی از این تحقیقپژوهش نشان داد که مولفهمولفه‎ های تامینتامین در مدیریت زنجیره عرضه با یکدیگر دارای همبستگی بوده داشته و هر یک نیز بر عملکرد سازمانی تااثیر گذار هستند. بنابراین مدیران ارشد باید در جهتبرای دست ‎یافتن به مزیت های رقابتی نسبت به رقبای خود، این رویکرد را در سازمان مستقر کرده تا به منفعت های ناشی از آنها دست یابند.
کلیدواژه عملکرد سازمان ,مدیریت زنجیره عرضه ,مشارکت تامینتامین‎کنندگان
آدرس دانشکده علوم اقتصادی و اداری بابلسر, دانشیار دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، بابلسر، ایران, ایران, دانشکده علوم اقتصادی و اداری بابلسر, دانشجوی دکتری مدیریت (تولید و عملیات)، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، بابلسر، ایران, ایران
پست الکترونیکی e-mail: k.ravansetan@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved