>
Fa   |   Ar   |   En
   نگاشت ادراکی روابط علّی میان فعالیت‌های مدیریت زنجیره ‌تامین، توانمندسازها و عملکرد زنجیره ‌تامین با رویکرد فازی  
   
نویسنده مدرس یزدی محمد ,صفری حسین ,اژدری بهنام
منبع مديريت صنعتي - 1393 - دوره : 6 - شماره : 3 - صفحه:615 -634
چکیده    مدیران زنجیره‌ تامین، فعالیت‌های بسیاری را برای دستیابی به اثربخشی مدیریت زنجیره ‌تامین انجام می‎دهند و برای این کار ابزارهای بسیاری را با نام توانمندساز به‎کار می‌گیرند. با وجود این‌، پیشینه موضوع روابط علّی میان توانمندسازهای زنجیره تامین، فعالیت‌های مدیریت زنجیره تامین و عملکرد آن، کم‌مایه است. از این ‌رو مطالعه حاضر به نگاشت ادراکی روابط علّی میان فعالیت‌های مدیریت زنجیره تامین، توانمندسازهای زنجیره تامین و عملکرد زنجیره تامین بر اساس دانش خبرگان می‌پردازد. برای این کار، نخست روش‌ طبقه‌بندی کیو‌ اجرا شد تا فهرست معتبری از فعالیت‌های مدیریت زنجیره تامین و توانمندسازهای زنجیره تامین در ایران فراهم آید. سپس از روش نگاشت ادراکی با رویکرد فازی جدیدی بهره برده شد. گفتنی است طی کل فرایند نیازی به عملیات قطعی‌سازی داده‌های فازی وجود نداشت. این رویکرد به نگاشتی ادراکی از روابط علّی فازی انجامید. مدل علّی نهایی به‎دست‎آمده، آثار علّی توانمندسازهای زنجیره تامین بر فعالیت‌های مدیریت زنجیره تامین و آثار علّی فعالیت‌های مدیریت زنجیره تامین بر شاخص‌های ‌عملکرد زنجیره تامین را نشان داد و شدت این آثار را مشخص کرد.
کلیدواژه توانمندساز زنجیره تامین ,عملکرد زنجیره ‌تامین ,فعالیت مدیریت زنجیره ‌تامین ,نگاشت ادراکی فازی
آدرس دانشگاه صنعتی شریف, استاد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران, ایران, دانشگاه تهران, استادیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران, ایران, دانشگاه تهران, دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران, ایران
پست الکترونیکی bajdari@ut.ac.ir?
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved