>
Fa   |   Ar   |   En
   تبیین چارچوبی برای ارزیابی پایداری زنجیره تامین مواد غذایی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی (مورد مطالعه: شرکت‌های منتخب تولیدی فراورده‌های گوشتی استان مازندران)  
   
نویسنده صفایی قادیکلایی عبدالحمید ,غلام‎رضاتبار دیوکلایی زهرا
منبع مديريت صنعتي - 1393 - دوره : 6 - شماره : 3 - صفحه:535 -554
چکیده    در مقاله حاضر به‎منظور دستیابی به هدف پژوهش، یعنی تبیین چارچوبی برای ارزیابی پایداری زنجیره تامین مواد غذاییْ با مرور ادبیات موضوع، چارچوب ارزیابی پایداری سازمان خواربار و کشاورزی به‎منزله مدل اولیه پژوهش معرفی شد. بومی‌سازی و تایید معیارهای پژوهش با به‎کارگیری روش دلفی ساعتی انجام پذیرفت و درجه اهمیت ابعاد و معیارهای چارچوب با استفاده از روش anp فازی، محاسبه شد. بدین منظور از دیدگاه 12 تن از کارشناسان و خبرگان، شامل پنج خبره دانشگاهی فعال در حوزه توسعه ‌پایدار و هفت خبره از شرکت‌های تولیدی فراورده‌های گوشتی کاله آمل، زربال و تولید و بسته‌بندی طیور فیله، استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی کارکنان و گازهای گلخانه‌ای با وزن‎های 0787/0 و 0632/0 مهم‌ترین معیارهای دستیابی به زنجیره تامین پایدارند. همچنین از میان زیرمعیارهای ابعاد حکمرانی و اقتصادی، به‎ترتیب زیرمعیارهای تولید گواهی‌شده و ایمنی مواد غذایی از دیدگاه خبرگان، بالاترین درجه اهمیت را کسب کردند. از این چارچوب می‌توان برای ارزیابی بخش‌های مختلف زنجیره تامین مواد غذایی و سنجش میزان پایداری آنها استفاده کرد.
کلیدواژه ارزیابی پایداری ,زنجیره‌ تامین مواد غذایی ,فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی
آدرس دانشگاه مازندران, استادیار مدیریت صنعتی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران, ایران, دانشگاه مازندران, دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران, ایران
پست الکترونیکی zahra.gholamrezatabar@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved