>
Fa   |   Ar   |   En
   توسعة چندین مدل قیمت گذاری در زنجیرة تامین سبز تحت ریسک با رویکرد نظریة بازی ها  
   
نویسنده علامه غزاله ,اسمعیلی مریم ,تجویدی ترانه
منبع مديريت صنعتي - 1393 - دوره : 6 - شماره : 4 - صفحه:767 -789
  
کلیدواژه بازی استکلبرگ، حلقة بسته، ریسک، زنجیرة تامین سبز، قیمتگذاری.
آدرس دانشگاه الزهرا (س), دانشکدۀ فنی و مهندسی, ایران, دانشگاه الزهرا (س), دانشکدۀ فنی و مهندسی, گروه مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه الزهرا (س), دانشکدۀ علوم پایه, گروه ریاضی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved