>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت صنعتی   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:4


  tick  ارائة مدل ترکیبی برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بیمة ایران با استفاده از نظر خبرگان - صفحه:791-807

  tick  بررسی شرایط حاکم بر مدیریت ریسک عرضه در زنجیرة تامین صنعت خودرو: نظری های برخاسته از داده ها - صفحه:725-746

  tick  تحلیل بازار مسکن استان تهران با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم - صفحه:665-683

  tick  تحلیلی بر یک الگوی ساختاری جدید تلفیقی از الگوهای کارت امتیازی متوازن و بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت - صفحه:747-765

  tick  ترسیم روابط علت و معلولی در خلال زمان در نقشة استراتژی پویا - صفحه:685-707

  tick  توسعة چندین مدل قیمت گذاری در زنجیرة تامین سبز تحت ریسک با رویکرد نظریة بازی ها - صفحه:767-789

  tick  رویکرد شبیه سازی برای بهبود خط مونتاژ شرکت دیزل سنگین ایران - صفحه:635-664

  tick  طراحی مدلی برای انتخاب پروژه های عمرانی در بخش عمومی - صفحه:831-847

  tick  مدل سازی اثر تحریم های خارجی بر ایجاد ادعاهای پیمانکاری پروژههای طرح و ساخت کشور - صفحه:809-829

  tick  مدلی برای حل مسائل برنامه ریزی چند هدفه، مبتنی بر تئوری امکان با متغیرهای تصمیم فازی - صفحه:709-724
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved