>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت صنعتی   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:1


  tick  ارائه روش حل دقیق برای بهبود پایایی سیستم های K از N در مسئله تخصیص مازاد با انتخاب راهبرد مازاد - صفحه:97-110

  tick  ارزیابی فعالیت های تحقیق و توسعه در ایران: رویکرد تحلیل پوششی داده ها - صفحه:55-74

  tick  تاثیر سرمایه اجتماعی در روابط خریدار تامین کننده در شرکتهای تولیدی (مطالعه موردی: شرکت های استان قزوین) - صفحه:75-96

  tick  توسعه سیاست جدید وارانتی Prw برای برآورد هزینه ها - صفحه:137-150

  tick  رتبه بندی گروهی واحدهای بانکی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها - صفحه:181-196

  tick  شناسایی و اولویت بندی شاخص های موثر در مکان یابی بنادر خشک به منظور ارتقای عملکرد رقابتی خدمات بندری با استفاده از روش Dematel-Anp - صفحه:35-54

  tick  طراحی مدل رگرسیون خطی فازی به منظور پیش بینی انرژی بخش حمل و نقل: مطالعه موردی در ایران - صفحه:23-34

  tick  طراحی نقشه استراتژی برای شرکت های تولیدی با استفاده از شاخص های مهم عملکرد کارت امتیازی متوازن و روش Dematel (مطالعه موردی: شرکت میهن) - صفحه:1-22

  tick  مدل ریاضی انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش در زنجیره تامین با لحاظ عدم اطمینان در متغیرهای طراحی - صفحه:151-180

  tick  مدل سازی عملکرد شغلی با استفاده از سیستم بهینه استنتاج فازی عصبی تطبیقی ( مطالعه موردی: شرکت گاز استان گیلان) - صفحه:111-136
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved