>
Fa   |   Ar   |   En
   آسیب شناسی عوامل موثر بر تاخیر در پروژه های منطقه 3  
   
نویسنده عطافر علی ,اقبالی محمد
منبع مديريت صنعتي - 1392 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:85 -102
چکیده    سازمان ها در ساختار پروژه ای، توجه ویژه ای به مقوله مدیریت بهینه پروژه دارند و در این راستا می کوشند از تاخیر در پروژه ها بکاهند. مناطق عملیات انتقال گاز، ازجمله سازمان هایی هستند که بخش عمده‎ای از فعالیت آنها در ساختار پروژه ای رقم می خورد. لذا اهمیت توجه به مقوله مدیریت پروژه و آسیب شناسی پیشامد تاخیر که هزینه های هنگفتی به سازمان تحمیل می کند، در این سازمان ها دوچندان می شود. در نوشتار پیش رو، پیشامد تاخیر پروژه-های منطقه سه عملیات انتقال گاز ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، از مصاحبه با تعدادی از مدیران و کارشناسان و متخصصان صف و ستاد سازمان مذکور و همچنین پرسش‎نامه استفاده شده است. برای اثبات فرضیه ها، آزمون تی. و برای رتبه بندی عوامل موثر بر تاخیر پروژه ها، آزمون فریدمن به‎کار گرفته شده است. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، موثرترین عامل در تاخیر پروژه ها از دیدگاه پاسخ‎دهندگان، عدم انجام تعهدهای پیمانکار و کم اثرترین عامل، عوامل محیطی شناخته شد. از یافته های این پژوهش می توان برای آسیب شناسی پروژه‎های سایر مناطق عملیات انتقال گاز و نیز، سازمان های مشابه استفاده کرد
کلیدواژه آسیب شناسی پروژه ,پروژه ,مدیریت پروژه ,منطقه 3 عملیات انتقال گاز ایران
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
پست الکترونیکی eghbali2020@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved