>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی کارایی با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادههای فازی و اعمال محدودیت فازی برای کنترل اوزان و یافتن اوزان عمومی  
   
نویسنده صادقی مقدم محمدرضا ,غریب علی حسین
منبع مديريت صنعتي - 1392 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:71 -84
چکیده    در این مقاله تلاش می‌شود تا با ارایه مدلی، دو نقطه ضعف مدل‌های پایه‌ای تحلیل پوششی داده‌ها در عدم کنترل اوزان عوامل و محاسبه مجموعه‌ای متفاوت برای وزنهای انتخابی واحدهای مختلف، به‎طور همزمان برطرف شود. این پژوهش یک مطالعه موردی است که مدل معرفی‎شده را برای ارزیابی کارایی نواحی هجدهگانه مدیریتی شرکت توزیع نیروی برق فارس، در سال 1384 به‎کار برده است. کارایی واحدهای مورد نظر، نخست به‎کمک مدل پایه ccr مضربی خروجیمحور اصلاح‎شده، اندازهگیری شد و در مرحله بعد این کار با مدل ارایه‎شده، انجام گرفت. در مدل کلاسیک از هجده ناحیه توزیع، پنج ناحیه نواحی کارا شناخته شدند (حدود 28 درصد) و میانگینی برابر 74/0 برای کارایی واحدها به‎دست آمد، اما با استفاده از مدل ارایه‎شده، تنها یک واحد توانست خود را واحدی کارا نشان دهد و میانگین به‎دست‎آمده برای کارایی واحدها تا 35/0 کاهش یافت. نتایج حاصل نشاندهنده آن است که مدل مورد استفاده، علاوه‎بر اینکه نقاط ضعف dea کلاسیک را در مورد عدمکنترل اوزان برطرف می‎کند، توانایی تفکیککنندگی مدل را نیز افزایش میدهد.
کلیدواژه تحلیل پوششی دادهها ,تحلیل پوششی دادههای فازی ,توزیع برق ,کارایی ,منطق فازی
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه هرمزگان, ایران
پست الکترونیکی gharib_a_h@yahoo.com?
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved