>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی عوامل کلیدی پیاده‌سازی موفق تولید در کلاس جهانی با استفاده از رویکرد یکپارچه مدل‌سازی ساختاری تفسیری (Ism)، تیوری گراف و رویکرد ماتریسی (Gtma) (مطالعه موردی:گروه ایران‌خودرو و سایپا)  
   
نویسنده عالم تبریز اکبر ,طلایی حمیدرضا ,مرادی الناز
منبع مديريت صنعتي - 1392 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:63 -80
چکیده    تولید در کلاس جهانی (wcm) یک مفهوم کلیدی و مهم در جهان معاصر است که توجه بسیاری از صنایع را به خود جلب کرده است. بسیاری سازمان‌ها از سیستم تولید در کلاس جهانی به‌منظور رقابت در بازار جهانی استفاده می‌کنند. دیدگاه‌های گوناگونی درمورد فلسفه و مفاهیم ویژگی‌های wcm مطرح است اما آنچه به‌عنوان عنصر کلیدی مطرح است، رسیدن به عملکردی مطابق با بهترین‌ها در سطح جهانی است. تاکنون عوامل متعددی شناسایی شده‌اند که بر پیاده‌سازی موفق تولید در کلاس جهانی موثر هستند، اما پژوهش‌های کمی در حوزه ارزیابی این عوامل در کشورهای در حال توسعه انجام شده است. هدف اصلی این مقاله، ارایه تکنیکی برای ارزیابی عوامل کلیدی پیاده‌سازی موفق تولید در کلاس جهانی و مقایسه توانایی دو شرکت مورد مطالعه در پیاده‌سازی wcm، با توجه به شاخص نهایی به‌دست آمده برای هر شرکت است. این تکنیک ترکیبی از دو رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ism)، تیوری گراف و رویکرد ماتریسی (gtma) است که در دو شرکت خودروسازی (ایران‌خودرو و سایپا) به‌کار گرفته شده است. براساس نتایج این پژوهش، امکان تعیین میزان توانایی شرکت‌ها در پیاده‌سازی wcm، همچنین مقایسه و رتبه‌بندی شرکت‌ها از حیث توانایی در پیاده‌سازی wcm با توجه به شاخص هر شرکت فراهم می‌شود.
کلیدواژه تولید در کلاس جهانی ,مدل‌سازی ساختاری تفسیری ,تیوری گراف ,رویکرد ماتریسی
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved