>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد ترکیبی Bsc، Ahp و Topsis  
   
نویسنده فلاح شمس لیالستانی میرفیض ,راجی معصومه ,خواجه‌پور محمود
منبع مديريت صنعتي - 1392 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:81 -100
چکیده    هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد شعب استان تهران شرکت همکاران سیستم به روش ترکیبی topsis, ahp, bsc است؛ به‌طوری که کاستی‌های ناشی از ذهنی بودن و توجه گزینشی مدیران (ارزیابان) را در ارزیابی شاخص‌های عملکرد کاهش داده، یکپارچه‌سازی ارزیابی را با لحاظ کردن سهم هر شاخص و هر گروه شاخص bsc در دست‌یابی به اهداف فراهم کند. این پژوهش یک رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره را برای ارزیابی عملکرد شعب شرکت همکاران سیستم به‌عنوان یک شرکت فعال در صنعت it ارایه می‌کند. روش پژوهش به‌کار رفته تجربی و از نوع مطالعه موردی است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها نیز مصاحبه، پرسشنامه و مطالعه‌ی اسناد و مدارک موجود در سازمان است. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهایexpert choice و spss استفاده شد. نتایج این پژوهش افزون‌بر این‌که می‌تواند به‌طور کاربردی برای برنامه‌ریزی و بهبود عملکرد شرکت‌های مشابه مورداستفاده قرار گیرد، در توسعه مدل bsc در صنعت it موثر بوده، ترکیبی مناسب از دو تکنیک را برای جمع‌بندی نتایج ارزیابی مناظر مختلف bsc ارایه می‌کند.
کلیدواژه کارت امتیازی متوازن ,ارزیابی عملکرد ,Topsis ,Ahp
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکز، ایران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد تهران مرکز، ایران, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران, ایران
پست الکترونیکی mahmoodkh2002@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved