>
Fa   |   Ar   |   En
   به کارگیری تکنیک بهبود یافته تخصیص بدیهی (Ad) با ترکیب دو حالت فازی و قطعی در انتخاب عرضه کنندگان زنجیره تامین  
   
نویسنده شاهبندرزاده حمید ,جعفرنژاد احمد ,رییسی رامین
منبع مديريت صنعتي - 1390 - دوره : 3 - شماره : 7 - صفحه:37 -54
چکیده    به صورت غالب مسیله انتخاب تا مین کننده، از آنجاکه تصمیم گیرنده ناچار به ارزیابی توا مان تا مین کنندگان بر اساس معیارهای چند گانه و گاهی متعارض است، به شکل مسایل تصمیم-گیری چند معیاره(madm) مورد توجه قرار می گیرد. یکی از محدودیت های تکنیک های madm، در این است که این دسته از تکنیک ها برای انتخاب تامین کننده، گزینه های موجود برای انتخاب را تنها با یکدیگر مقایسه می کنند و با اهداف و خواسته های مطلوب بنگاه مشتری در هر شاخص مورد مقایسه قرار نمی دهند. یکی از تکنیک های سودمند برای حل این کاستی، تکنیک تخصیص بدیهی ad است. صورت های مختلف تکنیک تخصیص-بدیهی در این راستا ضعف هایی دارند، که در این مقاله کوشیده شده تا با اتخاذ صورت اصلاح شده ای از این تکنیک در دو حالت قطعی و فازی، پس از شناسایی شاخص های اصلی در انتخاب تامین کننده، به حل مسیله انتخاب تامین کننده برای زنجیره تامین بپردازیم. از آنجا که ارزیابی در هر شاخص نیازمند داده هایی هم به شکل دقیق و قطعی و هم به شکل فازی است، با استفاده از صورتی مختلط از تکنیک تخصیص بدیهی با هر دو نوع از داده های پیش-گفته، به حل مسیله پرداخته شده است. در پایان نیز به منظور حصول اطمینان از سودمندی روش پیشنهادی به یک مطالعه موردی نیز اشاره خواهد شد و نتایج، با نتایج حاصل از روش تخصیص خطی (lam) مقایسه می شوند.
کلیدواژه انتخاب عرضه کننده ,زنجیره تامین ,تکنیک تخصیص بدیهی ,داده های دقیق و فازی
آدرس دانشگاه خلیج فارس, استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، ایران, ایران, دانشگاه تهران, استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، ایران, ایران, دانشگاه خلیج فارس, کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، ایران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved