>
Fa   |   Ar   |   En
   ارایه راهکارهای ارتقای خدمات الکترونیکی بانک‎ها با رویکرد Bsc، Anp فازی و Topsis فازی (مطالعه موردی: بانک‎های دولتی منتخب استان فارس)  
   
نویسنده میرفخرالدینی حیدر ,امیری یاسر
منبع مديريت صنعتي - 1389 - دوره : 2 - شماره : 5 - صفحه:141 -158
چکیده    هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت خدمات الکترونیکی ارایه شده در بانک‎های دولتی منتخب استان فارس با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن و منطق فازی و ارایه راهکارهای ارتقای خدمات است. برای این منظور شاخص‎های ارزیابی خدمات الکترونیک بر اساس ادبیات پژوهش شناسایی و با استفاده از نظر خبرگان در مناظر کارت امتیازی متوازن جانمایی شده است. با توجه به تعامل مناظر کارت امتیازی متوازن و ابعاد مختلف خدمات الکترونیک، به‎منظور تعیین درجه اهمیت شاخص‎ها از تکنیک anp فازی استفاده شده است. نتایج بررسی با هم عملکرد و اهمیت شاخص‎های خدمات الکترونیکی در بانک‎های مورد مطالعه نشان می-دهد، از بین 38 شاخص نهایی، 9 شاخص، شاخص‎های بحرانی هستند. به‎منظور بهبود عملکرد بانک‎های گفته شده، راهکارهای ارایه شده توسط خبرگان که مشتمل بر 20 راهکار است، بر اساس میزان تاثیرگذاری بر بهبود شاخص‎های بحرانی با تکنیک topsis فازی اولویت‌‌بندی شده است. در این راستا می‌توان به راه‌کار سنجش میزان پیشرفت کارها در قالب سند چشم‎انداز کشور همراه با نظارت دایم و مستمر بر فرآیندهای اجرای پروژه‎‎های بانکداری الکترونیک به‎عنوان اولویت اول اشاره کرد.
کلیدواژه خدمات الکترونیکی ,کارت امتیازی متوازن ,Anpفازی ,Topsis فازی
آدرس دانشگاه یزد, استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، ایران, ایران, دانشگاه یزد, کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه یزد، ایران, ایران
پست الکترونیکی amiri.yasser@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved