>
Fa   |   Ar   |   En
   تدوین مولفه‌های اصلی رکود بنگاه‌های صنعتی غذایی و دارویی  
   
نویسنده امیری صبا ,نادری نادر ,محمدی فر یوسف ,رضایی بیژن
منبع مديريت صنعتي - 1399 - دوره : 12 - شماره : 1 - صفحه:143 -171
چکیده    هدف: در پژوهش حاضر، به تدوین مولفه‌های اصلی رکود بنگاه‌های صنعتی غذایی و دارویی با هدف طراحی مدل بومی پرداخته شده است. قلمرو مکانی این پژوهش، استان کرمانشاه است. روش: مدل پژوهش بر اساس راهبرد کیفی «نظریه داده‌بنیاد» تدوین شده است. برای گردآوری داده‌ها، از روش نمونه‌گیری قضاوتی و روش گلوله ‌برفی استفاده شد. برای این منظور، با 15نفر از خبرگان حوزه‌های مختلف دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی، مصاحبه عمیق نیمه‌ساختارمند به عمل آمد و مصاحبه‌ها تا دستیابی به اشباع نظری داد‌ه‌ها، ادامه یافت. قابلیت اعتبار مصاحبه‌ها از طریق روش‌ مثلث‌سازی به تایید رسید. برای تحلیل داده‌ها نیز، از روش استراوس و کوربین استفاده شد. یافته‌ها: مدل بومی رکود بنگاه‌های صنعتی غذایی و دارویی، از عوامل گوناگونی تاثیر می‌پذیرد. این عوامل به سه دسته طبقه‌بندی شدند که عبارت‌اند از: شرایط علّی (ضعف مهارت‌های مدیریتی، اداره سنتی کسب‌وکارها و ضعف در سازمان‌سازی، ضعف در تدوین و اجرای استراتژی‌های مدیریت بازار و غیره)، مداخله‌گر (تامین منابع مالی، درک درست تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران، تناسب زنجیره تولید با صنایع بالادستی و غیره) و زمینه‌ای (دغدغه‌های اجتماعی فرهنگی، سیاسی، تکنولوژیکی و غیره). برای این عوامل می‌توان در دو سطح کلان و بنگاه، پیامدهای مختلفی مطرح کرد. نتیجه‌گیری: کنش‌های شناسایی‌شده به‌عنوان مولفه‌های راهبردی در مدل عبارت‌اند از: دغدغه‌های حوزه فروش، تولید و تامین، ضعف برندینگ و هویت‌سازی، ضعف جذب نیروی توانمند و کاهش توان رقابتی بنگاه که در نهایت به بی‌انگیزگی فعالان، کاهش اشتغال پایدار، ایجاد مانع روانی برای تازه واردان در سطح کلان و افزایش بدهی‌های مالی، تعدیل نیروی انسانی، کاهش ارزش ویژه برند، کاهش ارزش دارایی‌ها و اعتبار بنگاه و تشدید اختلاف میان شرکای کلیدی در سطح بنگاه منجر می‌شوند.
کلیدواژه رکود، بنگاه صنعتی، صنایع غذایی و دارویی، مدیریت صنعتی، نظریه داده‌بنیاد
آدرس دانشگاه رازی, دانشکده علوم اجتماعی, گروه مدیریت و کارآفرینی, ایران, دانشگاه رازی, دانشکده علوم اجتماعی, گروه مدیریت و کارآفرینی, ایران, دانشگاه رازی, دانشکده علوم اجتماعی, گروه مدیریت و کارآفرینی, ایران, دانشگاه رازی, دانشکده علوم اجتماعی, گروه مدیریت و کارآفرینی, ایران
پست الکترونیکی b.rezaee@razi.ac.ir
 
   Defining the Main Factors of the Stagnation of Food and Pharmaceutical Industrial Enterprises  
   
Authors Rezaee Bijan ,Naderi Nader ,Amiri Saba ,Mohammadifar Yousef
Abstract    Objective: The present study defined the main factors of the stagnation of food and pharmaceutical industrial enterprises with the aim of designing a native model that spatial domainare Kermanshah province. Methods: The Research model was implemented based on the qualitative method of &Grounded Theory&. For data gathering, judicial sampling method and snowball technique were used to achieve data theoretical saturation through a profound semistructured interview with 15 experts from differentfields of governmental, academical and private sector. Validity of interviews was confirmed by triangulation method. In order to data analysis, Strauss and Corbin’s approach was used. Results: The native model of the stagnation of food and pharmaceutical industrial enterprises is affected by a variety factors which can be categorized in the conditions of causal (weakness of management skills, traditional management of businesses and weakness in organization, weakness in identifying and implementing market management strategies and etc.), The interference (financial resources; the right understanding of decisionmakers and policymakers; the appropriateness of the supply chain with upstream industries and etc.) and context (sociocultural, political, technological and etc.) and there are several consequences for it at two levels;the macro level and the enterprise level. Conclusion: Identified actions as strategical factors in the model include: challenges in sale, production and supply; weakness in branding; weakness in absorbpation of expert staff; Reducing the competitiveness power of the enterprise; that finally leads to lack of motivation of activists, Reducing sustainable employment, creating a psychological barrier for newcomers at the macro level; and increasing the financial debt, manpower adjustment, reduction in the special value of the brand, decreasing the value of assets and the credibility of the enterprise and the escalation of disputes between key partners at the enterprise level.
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved