>
Fa   |   Ar   |   En
   ادراک انتقادی سیستم‌ (Csh) برای رویارویی با دیدگاه‌های متضاد ذی‌نفعان نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد ایران  
   
نویسنده دهقان نیری محمود ,خزاعی معین ,علی نسب ایمنی فاطمه
منبع مديريت صنعتي - 1397 - دوره : 10 - شماره : 3 - صفحه:429 -454
چکیده    هدف: امروزه بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در راستای مدیریت اثربخش منابع حیاتی کشور، ضرورت انکارناپذیری محسوب می‌شود و عواید اجرای صحیح آن در تمام لایه‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه اثرگذار خواهد بود. اهمیت این امر باعث شده است تاکنون پژوهش‌های زیادی به مبانی تئوریک، مفاهیم و مدل‎های بودجه‎ریزی بر مبنای عملکرد بپردازند. اما پژوهش حاضر به‌منظور بازنگری عمیق و ریشه‌ای با رویکردی انتقادی، نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد ایران را در چهار موضوع پایه‌های انگیزش، قدرت، دانش و پایه مشروعیت بررسی می‌کند.روش: اکتشاف و کنکاش در این سیستم با استفاده از رویکردی انتقادی (رهایی‌بخش) با نام ابتکارات سیستم‌های انتقادی صورت پذیرفته است. با استفاده از این رویکرد، ادراک و بازتاب نظرهای (پنهان) ذی‌نفعان در قالب دوازده پرسش مرزی و در دو حالت «وضع موجود» به مفهوم واقعیت‌ها و آنچه وجود دارد و حالت «باید باشد» به مفهوم ارزش‌ها و آنچه باید در حالت ایده‌آل مقرر باشد، کنکاش می‌شود.یافته‎ها: ‌یافته‌های حاصل از اجرای متدلوژی، نشان می‌دهد در ارزیابی و اجرای سیستم بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، مشکلات فنی، انسانی و اجتماعی بسیاری وجود دارد. انتقادهای اصلی سیستم به نحوه هدف‌گذاری، نگاه کوتاه‌مدت سیاسی، نادیده گرفتن تخصص‌های حیاتی جدید و نادیده گرفتن شفافیت در سیستم است.نتیجه‎گیری: نتایج این پژوهش پیشنهادهایی برخاسته از اکتشاف و درک قضاوت مرزی (قضاوت‌های اولیه درباره سیستم و نگاه کلی درباره آن) ذی‌نفعان به‌منظور بازطراحی و اجرای تغییرات کلیدی در نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد ایران را فراهم کرده است.
کلیدواژه بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، تحقیق در عملیات نرم، تفکر سیستمی، سیستم‌های انتقادی نرم، رهایی‌بخش
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, گروه مدیریت صنعتی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, گروه مدیریت صنعتی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, گروه مدیریت صنعتی, ایران
پست الکترونیکی f.alinasab@modares.ac.ir
 
   Critical Systems Heuristics (CSH) to Deal with Stakeholders' Contradictory Viewpoints of Iran Performance Based Budgeting System  
   
Authors Alinasab Imani Fatemeh ,Dehghan Nayeri Mahmoud ,Khazaei Moein
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved