>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش رضایتمندی شهروندان با استفاده از روش تجزیه‌ و ‌تحلیل چندمعیارۀ رضایت (مطالعۀ موردی: خطوط ویژۀ اتوبوس‌رانی شیراز)  
   
نویسنده محمدی علی ,ابراهیمی ابولقاسم ,یوسفی زیبا
منبع مديريت صنعتي - 1396 - دوره : 9 - شماره : 3 - صفحه:497 -514
چکیده    در این مقاله ضمن تشریح مدل تجزیه و تحلیل چندمعیارۀ رضایت، به سنجش رضایت مسافران از خطوط ویژۀ اتوبوس شهر شیراز با استفاده از این مدل پرداخته می شود. این مدل از جمله تکنیک های تحلیل رضایت است که بر ضعف های موجود در روش های پیشین غلبه می‎کند و با تبدیل نظرها و قضاوت های بیان شدۀ مشتریان (در پرسشنامه) به مدل های برنامه ریزی خطی و حل آنها، میزان رضایت و اهمیت هریک از ابعاد رضایت را در سازمان که نتیجۀ ادغام قضاوت های تک تک مشتریان است، اندازه گیری می کند. نتایج نشان می دهد معیارهای ظاهر، امکانات رفاهی و قابلیت اطمینان، از دیدگاه مسافران به‎ترتیب با مقادیر0.5859 و 0.4140 بیشترین اهمیت را دارند و کمترین میانگین سطح رضایت 1 درصد بوده است. از طرفی زیرمعیارهای امنیت در اتوبوس، ایمنی در ایستگاه ها، ارائۀ خدمات مناسب در ساعات آخر شب، دسترسی به پایانه ها، ازدحام مسافر درون اتوبوس، وجود مسیرهای کافی خطوط ویژۀ اتوبوس در سطح شهر، بیشترین تاثیر را بر میزان رضایت مسافران را داشته است.
کلیدواژه اتوبوس تندرو، تجزیه و تحلیل چندمعیارۀ رضایت، حمل و نقل عمومی، رضایتمندی، کیفیت خدمات
آدرس دانشگاه شیراز, دانشکده مدیریت, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه شیراز, دانشکده مدیریت, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه شیراز, دانشکده مدیریت, ایران
 
   Citizen Satisfaction Evaluation by Multi Criteria Satisfaction Analysis Method (Case Study of Shiraz Bus Rapid Transit)  
   
Authors Mohamadi Ali ,yousefi ziba
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved