>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعۀ مولفه‌های تاثیرگذار بر تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط در زنجیره‌های تامین قطعه‌سازی خودرو  
   
نویسنده رضوی مصطفی ,کریمی بهروز ,رفیعی راد داوود
منبع مديريت صنعتي - 1396 - دوره : 9 - شماره : 3 - صفحه:435 -454
چکیده    با توجه به رکود تولید خودرو و مشکلات تامین مالی قطعه سازان خودرو در سال های اخیر، حمایت مالی از ایجاد و توسعۀ بنگاه های کوچک و متوسط قطعه ساز، یکی از ضرورت های اساسی در برنامه های توسعۀ اقتصادی کشور است. هدف این مقاله ارائۀ مدل ساختاری به‎منظور بررسی مولفه های تاثیر گذار بر تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط قطعه ساز خودرو در زنجیره های تامین است. در این مقاله پس از بررسی ادبیات نظری و مصاحبه با کارشناسان، متغیر های تاثیرگذار بر تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط شناسایی شدند و با استفاده از روش معادلات ساختاری در شش بعد قرار گرفتند؛ سپس فرضیه‎های تحقیق با استفاده از آزمون تی استیودنت بررسی شدند. نتایج تحقیق نشان داد  شش بعد اصلی شامل ضعف عملکردی بانک ها، ضعف عملکردی بازار سرمایه، ضعف یا نبود بانک های تخصصی، ضعف یا نبود روش‎های تامین مالی، عدم همکاری و ناهماهنگی بین بنگاه ها و نهادهای مالی و ضعف عملکردی فناوری اطلاعات بر تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در زنجیرۀ قطعه سازی خودرو اثر گذارند.
کلیدواژه تامین مالی زنجیرۀ تامین، چالش‌های تامین مالی، شرکت‌های کوچک و متوسط، معادلات ساختاری
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, گروه مدیریت صنعتی, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت, گروه تولید صنعتی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, ایران
 
   Studying the Factors Affecting the Financing of Small and Medium Enterprises in Automotive Parts Supply Chains  
   
Authors Karimi Behrooz ,Rafeierad Davood ,Razavi Seyed Mostafa
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved