>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی و اولویت‌بندی اقدامات زنجیره تامین بشردوستانه برای تامین مواد غذایی ضروری قبل از زمین لرزه  
   
نویسنده قاسمی روح اله ,علی دوستی علی ,حسنوی رضا ,نوروزیان ریکنده جابر
منبع مديريت صنعتي - 1397 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:1 -16
چکیده    هدف: نگرانی درباره تامین مواد غذایی یک از دغدغه‌های اصلی قبل از وقوع زمین لرزه است. هدف این پژوهش، ارائه مدل مفهومی «اقدامات زنجیره تامین بشردوستانه برای تامین مواد غذایی ضروری قبل از زمین لرزه» و اولویت‌بندی ابعاد آن است.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر ابزار گردآوری اطلاعات، توصیفی به شمار می‎رود. ابتدا پس از بررسی ادبیات نظری و انجام مصاحبه، پرسشنامه اولیه‎ای طراحی شد و در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. با استفاده از 281 پرسشنامه جمع‎آوری شده، مدل اندازه‌گیری اقدامات زنجیره تامین بشردوستانه برای تامین مواد غذایی قبل از زمین لرزه با 7 متغیر مکنون و 19 زیرشاخص به دست آمد؛ سپس به کمک روش فرایند تحلیل سلسله‎‎‎‎مراتبی فازی، اهمیت هر یک از ابعاد و زیر شاخص‌ها مشخص شد.یافته‎ها: یافته‌ها نشان می‎دهد که ابعاد اصلی «نظارت»، «آموزش»، «آمادگی برای لجستیک و توزیع»، مهم‌ترین ابعاد مدل هستند. از آزمون میانگین برای سنجش عملکرد هر شاخص استفاده شد.نتیجه‎گیری: در نهایت با استفاده از ماتریس اهمیت عملکرد اقدامات اولویت‌بندی شدند. امید است نتایج این تحقیق راهنمای خوبی برای مدیران و تصمیم‎گیران حوزه زنجیره تامین بشردوستانه برای درک بهتر اقدامات به منظور تامین مواد غذایی قبل از زمین لرزه باشد.
کلیدواژه اقدامات زنجیره تامین بشردوستانه، تامین مواد غذایی قبل از زمین لرزه، تحلیل عاملی تاییدی، فرایند تحلیل سلسله‎مراتبی فازی، ماتریس اهمیت عملکرد
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, ایران, دانشگاه صنعتی مالک اشتر, ایران, دانشگاه صنعتی مالک اشتر, گروه مدیریت سیستم و بهره‎وری, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, ایران
پست الکترونیکی jaber.norouzian@ut.ac.ir
 
   Identifying and Prioritizing Humanitarian Supply Chain Practices to Supply Food before an Earthquake  
   
Authors Alidoosti Ali ,Norouzian Reykandeh Jaber ,Hosnavi Reza ,Ghasemi Rohollah
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved