>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی موانع و راهکارهای بهبود سیستم کارآفرینی زنان با استفاده از رویکردهای تحقیق در عملیات سخت و نرم  
   
نویسنده حسین زاده مهناز ,کاظمی عالیه
منبع مديريت صنعتي - 1396 - دوره : 9 - شماره : 4 - صفحه:609 -632
چکیده    امروزه زنان در زمینۀ کسب‎وکار نقش مهمی دارند و کارآفرینی در رشد اقتصادی کشورها سهم بسزایی دارد. در ایران نهاد یا سازمان دولتی مختص کارآفرینی و کارآفرینان وجود ندارد و فقط در برخی از وزارتخانه ‌ها و نهادهای دولتی، حمایت‌ های محدودی از خوداشتغالی می شود. این حمایت ها عمومی است و زنان نیز همچون مردان در حد امکان از آن بهره‌مند می‌ شوند و برای زنان کارآفرین برنامۀ ویژه‎ای وجود ندارد. علاوه ‎بر این مشکلات زیادی وجود دارد که مانع پیشرفت کارآفرینی زنان می شود. هدف از این تحقیق شناسایی موانع توسعۀ کارآفرینی زنان در ایران با رویکرد کل نگر و در نظر گرفتن جهان بینی کلیۀ افراد درگیر در این سیستم، رسم شبکۀ موانع کارآفرینی و تعیین کلیدی ترین عوامل در ارتباط با سایر موانع است. در این رابطه از روش شناسی سیستم های نرم برای شناسایی ذی نفعان سیستم و موانع توسعۀ کارآفرینی زنان و از رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی، برای ترسیم شبکۀ روابط میان این موانع و مشخص کردن کلیدی ترین موانع استفاده شده است. در نهایت مدل مفهومی راهکارهای سیستمی برای بهبود وضعیت سیستم ارائه شده است.
کلیدواژه تحلیل شبکه‌های اجتماعی، روش شناسی سیستم های نرم، کارآفرینی زنان، موانع توسعۀ کارآفرینی
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, گروه مدیریت صنعتی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, گروه مدیریت صنعتی, ایران
پست الکترونیکی aliyehkazemi@ut.ac.ir
 
   Identification of Barriers and Strategies to Improve Women's Entrepreneurship System Using Hard and soft Operation Research Methodologies  
   
Authors Kazemi Aliyeh ,Hosseinzadeh Mahnaz
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved