>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت صنعتی   
سال:1388 - دوره:1 - شماره:2


  tick  ارائه مدل برنامه ریزی آرمانی خطی برای محاسبه اوزان مشترک در مسائل تحلیل پوششی داده ها - صفحه:89-104

  tick  ارائه مدل کنترل فرآیند آماری فازی با روش مد فازی برای کنترل تعداد نقص های محصول - صفحه:3-18

  tick  الویت بندی سرمایه گذاری با استفاده از روش تصمیم گیری گروهی Topsis سلسله مراتبی در محیط فازی - صفحه:35-54

  tick  برنامه ریزی یکپارچه تامین، تولید و توزیع زنجیره تامین با بکارگیری الگوریتم ژنتیک - صفحه:71-88

  tick  به کارگیری تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای در تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید (مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران) - صفحه:105-120

  tick  بهینه سازی سبد محصولات صنایع خودروسازی با استفاده از بهینه سازی استوار - صفحه:139-152

  tick  توسعه و تبیین یک پیکربندی برای طبقه بندی زنجیره های تامین با استفاده از رویکرد منبع محور در صنعت خودرو - صفحه:121-138

  tick  رتبه بندی کامل واحدهای تصمیم گیری با ترکیب Dea چند هدفه و Pca - صفحه:55-70

  tick  رویکرد منسجم Bsc-Topsis جهت ارزیابی دانشکده های مدیریت برتر دانشگاه های استان تهران - صفحه:153-168

  tick  همراستا سازی مدل تعالی کیفیت اروپایی و مدیریت استراتژیک برای رسیدن به بهبود عملکرد - صفحه:19-34
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved