>
Fa   |   Ar   |   En
   روش های تصمیم گیری مدیران مبتنی بر بودجه بندی سرمایه ای و تاثیر آن بر عملکرد مالی شرکت های خصوصی و عمومی  
   
نویسنده اسعدی دکترعبدالرضا ,زنده دل دکتر احمد ,آرش نیا نگار
منبع تحقيقات حسابداري و حسابرسي - 1394 - شماره : 28 - صفحه:54 -71
چکیده    تحقیق حاضر روش های ارزیابی عملکرد مبتنی بر بودجه بندی سرمایه ای را مورد بررسی قرار داده است. جهت آزمون فرضیه های اول، دوم و سوم از آزمون برابری میانگین ها، برای فرضیه چهارم از آزمون کی- دو و برای فرضیه پنجم از مدل های رگرسیونی استفاده شده است. بر اساس یک نمونه متشکل از 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های خارج از بورس نتایج نشان می دهد که شرکت های عمومی نسبت به شرکت های خصوصی بیشتر از معیارهای تنزیلی برای انتخاب طرح های سرمایه گذاری خود استفاده می نمایند و همچنین شرکت هایی که از معیارهای تنزیلی استفاده نموده اند از عملکرد مالی بالاتری نسبت به شرکت های دیگر برخوردارند و همچنین نتایج حاکی از آن است که رابطه معناداری بین روش های بودجه بندی سرمایه ای و عملکرد مالی شرکت ها وجود دارد.
کلیدواژه بودجه بندی سرمایه ای ,بودجه سرمایه ای ,تصمیم گیری ,عملکرد مالی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved