>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی عوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  
   
نویسنده وحیدی الیزیی ابراهیم ,گرامی مقدم مرضیه
منبع تحقيقات حسابداري و حسابرسي - 1395 - شماره : 31 - صفحه:86 -99
چکیده    حسابرسی داخلی در سال های اخیر از رشد و توسعه ی زیادی برخوردار بوده است و حسابرسان داخلی توانسته‌اند اثربخشی و رشد سازمانی را دنبال نمایند. هدف کلی تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی بوده و جامعه ی آماری آن شامل حسابرسان داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد 62 نفر بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه تحقیق و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش، از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات و نیز از روش های آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که صلاحیت کارکنان حسابرسی داخلی، استقلال حسابرسی داخلی و ارتباط بین حسابرسان داخلی و مستقل، بر اثربخشی حسابرسی داخلی تاثیر دارد.
کلیدواژه حسابرسی داخلی، استقلال حسابرسی داخلی، صلاحیت حسابرسی داخلی، ارتباط بین حسابرسان داخلی و مستقل،
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, ایران
پست الکترونیکی m.gerami86@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved