>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه تاثیر معیارهای کیفیت سود بر بازده مازاد  
   
نویسنده پورزمانی زهرا ,فانیانی محسن
منبع تحقيقات حسابداري و حسابرسي - 1395 - شماره : 31 - صفحه:36 -49
چکیده    در این پژوهش به بررسی چگونگی استفاده عمومی از مقادیر کیفیت سود می پردازیم که هدف اصلی از گزارشگری مالی را محقق می نماید. پیش بینی می کنیم که شرکت های با کیفیت سود بالاتر کمتراز شرکت های دیگر قیمت گذاری اشتباه داشته باشند. قیمت گذاری اشتباه توسط اختلاف میانگین بازده مازاد مطلق پرتفوی تشکیل شده از ارزش بالا و پایین یک معیار، اندازه گیری می شود[23]. در این تحقیق تعداد 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1392- 1388 بررسی شده است . نتایج تحقیق حاضر نشان داد که نسبت بدهی، اندازه شرکت و رشد فروش تاثیر معناداری بر کیفیت سود ندارد. در حالیکه بازده دارایی ها، سود و جریانات نقدی به عنوان معیار سودآوری تاثیر مستقیم بر کیفیت سود دارند. حال آنکه اقلام تعهدی بسته به نوع استفاده در مدل های مختلف دارای تاثیر مستقیم، معکوس و یا بدون تاثیر می باشند.
کلیدواژه کیفیت سود، بازده مازاد، کیفیت اقلام تعهدی، نسبت بدهی، اندازه شرکت
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران
پست الکترونیکی fanianimohsen@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved