>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1382 - دوره:16 - شماره:1


  tick  مقایسه شیوع Hbsagو Hbsabدر مبتلایان به سندرم داون و عقب ماندگی ذهنی دیگر در موسسات نگهداری کودکان استثنایی تهران - صفحه:5-11

  tick  مقایسه دو نوع چسبنده عاجی نسل پنجم بر کاهش ریزنشت در ترمیم آمالگام دندانهای شیری - صفحه:12-18

  tick  بررسی اندازه های آنتروپومتریک صورتی و جمجمه ای در بالغین جوان شهر اصفهان - صفحه:19-24

  tick  بررسی علل شکستگی تاج دندانهای ثنایای دائمی در کودکان 7 تا 12 ساله - صفحه:29-34

  tick  مقایسه دو تکنیک استاندارد و طبیعی ( Nhp) در رادیوگرافی سفالومتری لترال - صفحه:35-45

  tick  ارزیابی کلینیکی پست های چسبنده ( Adhesive) در ترمیم های وسیع کامپوزیت - صفحه:46-55

  tick  بررسی مورفولوژی کانال ریشه دندانهای اینسیزور فک پایین در شهر یزد - صفحه:56-60

  tick  ارزیابی اثرات ضد درد اوژنول با استفاده از تست فرمالین در موش صحرایی - صفحه:61-67

  tick  پاسخ بافتی به مواد پرکننده انتهای ریشه کاشته شده در فک پایین خوکچه هندی - صفحه:68-75

  tick  بررسی اثر جراحی دندان عقل نهفته فک پایین روی پریودنشیوم مولر مجاور آن - صفحه:76-
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved