>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1382 - دوره:16 - شماره:2


  tick  تاثیر وسیله کاهنده آئروسل بر پراکندگی آئروسل های عفونی به هنگام جرمگیری اولتراسونیک - صفحه:5-10

  tick  مقایسه تغییرات ابعادی آکریل های سرما سخت آکروپارس و ملیودنت - صفحه:11-17

  tick  اثر روشهای سخت کنندگی با انواع متفاوت تابش نور بر ریزنشت و درجه تبدیل ترمیم های کامپوزیتی - صفحه:18-27

  tick  بررسی ریز نشت و فاصله مواد چسبنده عاجی متفاوت در ترمیم های آمالگام پرمس - صفحه:28-38

  tick  بررسی کمی بزاق تحریکی در خانم های یائسه و پس از یائسگی - صفحه:39-45

  tick  تاثیر نوع زایمان بر بروز نقایص مینایی دندان مولر اول دائمی - صفحه:46-52

  tick  بررسی میزان اعتبار روش Tanaka - Johnston جهت برآورد پهنای مزیودیستال دندانهای دائمی نیش و آسیای کوچک در یک نمونه از جمعیت شهر قزوین - صفحه:53-58

  tick  بررسی میانگین Dmf در بیماران همودیالیزی - صفحه:59-63

  tick  ارزیابی ارتباط میزان فعالیت آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز در مایع شیار ایمپلنت های دندانی - صفحه:64-72

  tick  فلوئوروزیس - صفحه:73-77

  tick  گزارش یک مورد مسمومیت سیستمیک به دنبال بلع محلول کلرهگزیدین گلوکونات %20 - صفحه:79-83
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved