>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1392 - دوره:26 - شماره:4


  tick  ارزیابی میزان رضایتمندی بیماران مقایسه درمان جامع با سایر بخش‌های درمانی دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:234-242

  tick  تعیین دقت ثبت ایمپلنت و جزئیات سطحی با استفاده از پلی‌اتر و پلی‌وینیل سایلوکسان با روش تری بسته - صفحه:243-250

  tick  مقایسه استحکام ریزکششی باند بین چندکور کامپوزیتی و سیستم باندینگ و فایبر پست Dt Light - صفحه:251-261

  tick  مقایسه تاثیر دو نوع پست فایبر Simple Taper و Double Taper بر توزیع تنش بر دیواره‌های کانال ریشه دندان به روش فتوالاستیک - صفحه:262-269

  tick  تحلیل المان محدود ایمپلنت‌های دندانی در معرض بارگذاری حرارتی - صفحه:270-280

  tick  بررسی اثر تغییرات دمایی محیط د‌هان در جریان مصرف مواد نوشیدنی سرد و گرم بر دمای ایمپلنت - صفحه:281-287

  tick  میزان شیوع تحلیل سطح دیستال ریشه‌های مولر دوم مجاور مولر سوم نهفته با استفاده از رادیوگرافی‌های پری‌اپیکال و پانورامیک - صفحه:288-294

  tick  بررسی مقایسه‌ای هزینه‌های دو روش فلوریداسیون نمک و فلورایدتراپی در مطب دندانپزشکی با روش هزینه‌یابی به ازای فعالیت - صفحه:295-305

  tick  بررسی تاثیر یک مداخله آموزشی بر دانش و آمادگی ارایه مراقبت‌های مرتبط با سلامت دهان و دندان مادران باردار در دانشجویان مامایی - صفحه:306-313

  tick  بررسی آگاهی دندانپزشکان شهر بابل در برخورد با فوریت‌های پزشکی در مطب دندانپزشکی در سال 90 -1389 - صفحه:314-320

  tick  بررسی اثر استفاده از کلرهگزیدین، سدیم هیپوکلریت و هیدروژن پروکساید بر روی میزان میکرولیکیج در باندینگ‌های نسل هفتم - صفحه:321-327
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved